Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Actecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret kartlagt konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor. Dette er den tredje rapporten i rekken. Rapporten presenterer resultatene av en ny kartleggingsrunde foretatt våren 2017, og følger således opp kartlegging som ble gjort i de to første rapportene fra 2015.Les mer

Kontingent til Pensjonskontoret 2018

Kontingent til Pensjonskontoret 2018

På årsmøtet i Pensjonskontoret 09.03.17 ble det fattet vedtak om å gi kontingentfritak for året 2018 under forutsetning av at de sentrale tariffparter i KS’ sektor ikke kom med innvendinger.Les mer

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret analysert kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en eventuell ny påslagsmodell for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Aktuarfirmaet Lillevold & Partners har gjort beregningen i rapporten som ligger til grunn for analysene.Les mer