Ankeinstans og opplysning om ankeadgang

5/2006

Styrevedtak 50/06:

I pensjonsinnretningenes [1] standardbrev inntas følgende setning:

«Saken kan ankes inn for Trygderetten innen seks uker etter mottakelse av dette brev, jf. Lov om anke til Trygderetten § 10, første ledd».

 
Ankeinstans

I Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) § 15-1, første ledd står det at:

«Vedtak om ytelser fra TPO kan ankes inn for Trygderetten, jf. lov av 16. desember 1966, nr. 9. Kopi av sakspapirer sendes styret, jf. § 16-1».

Helt likelydende bestemmelse om ankeinstans gjelder også ved vedtak om ytelser fra AFP, jf. Vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) § 8, første ledd.

I Hovedtariffavtalen innen KS-området er altså Trygderetten den formelle, og eneste mulige, ankeinstans ved klage på vedtak fra AFP og TPO. For øvrig har både Energiavtalen og Hovedtariffavtalen innen KA-området (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon) tatt inn helt likelydende bestemmelse i sine TPO- og AFP-vedtekter.

I tillegg kan enkeltsaker bringes inn for Pensjonskontorets styre der det er tvist om forståelsen av pensjonsvedtektene og -bestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Dette følger av TPO-vedtektene § 15-1, annet ledd. Det vil da i første rekke være sakens prinsipielle sider Pensjonskontorets styre skal ta stilling til.

I møter med pensjonsleverandørene er det blitt avdekket ulik praksis når det gjelder bruk av ankeinstans. Et av selskapene benytter Trygderetten som ankeinstans, mens de to andre selskapene benytter Forsikringsklagekontoret. Klagesakene går videre fra Forsikringsklagekontoret til forsikringsklagenemndene etter bestemte regler.

I artikkel i Aftenposten den 25. september 2006 ble det offentliggjort navn på selskaper som ikke følger opp vedtak i forsikringsklagenemndene. Et av selskapene innen KS’ tariffområde står oppført på denne listen. Avisartikkelen opplyste at 25 % av vedtakene som går i favør av forsikringstaker ikke blir fulgt opp av forsikringsselskapet. Vedtakene publiseres fortløpende så snart de er mottatt fra Forsikringsklagekontoret.

Etter Hovedtariffavtalene innen KS-, KA- og Energiområdet er altså Trygderetten den formelle og eneste mulige ankeinstans. Det er videre grunn til å understreke Trygderettens særlige fagkompetanse innen folketrygd- og tjenestepensjonsområdet. Trygderettens kjennelser skaper presedens som igjen sikrer ensartet og lik praktisering av TPO- og AFP-vedtektene.

At avgjørelser fra Forsikringsklagekontoret, ifølge avisartikkelen, i liten grad respekteres av forsikringsselskapene, er et ytterligere argument for at pensjonsleverandørene primært skal benytte Trygderetten i fremtidige klage- og ankesaker.

 
Opplysning om ankeadgang og -frister

To av selskapene innen KS’ tariffområde opplyser i varierende grad om ankeadgang, ankefrister eller ankeinstans i sine tilståelsesbrev, det være seg Forsikringsklagekontoret eller Trygderetten.

Forvaltningsloven har klare bestemmelser i forhold til at det skal opplyses om klageadgang, klagefrist og klageinstans når det underrettes om vedtaket. Det er imidlertid på det rene at de tre pensjonsleverandørene (KLP, Storebrand, Vital) faller utenfor forvaltningslovens generelle virkeområde og dermed utenfor forvaltningslovens bestemmelser.

Det er likevel slik at Lov om anke til Trygderetten § 10, første ledd sier at fristen for anke til Trygderetten er seks uker fra «det tidspunkt skriftlig melding om vedtaket og om ankeadgang og ankefrist er kommet fram til vedkommende».

Det er altså først når selskapet informerer vedkommende at seks-ukersfristen begynner å løpe. Hvis informasjonen om ankeadgang og ankefrist ikke blir gitt ankende part, vil man i prinsippet ha mulighet til å anke i ubegrenset tid fremover. Derav vil det være avgjørende å opplyse om ankeadgang og ankefrist for at § 10 i Lov om anke til Trygderetten skal få virkning.

De kommunale/fylkeskommunale pensjonskassene faller klart innenfor forvaltningslovens virkeområde, og må dermed opplyse om klageadgang, klagefrist og klageinstans når det underrettes om vedtakene, jf. forvaltningsloven § 27.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                   Endre Lien
Daglig leder                                                                                                        Rådgiver

_________________________________________________

[1] Med pensjonsinnretning menes alle leverandører av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde (livselskap og pensjonskasser).