Avgjørelser i KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fattet i nemndsmøte 30.04.2007 avgjørelse

i sakene KLP vs. Hvaler kommune og Vital vs. Eidskog kommune. Hovedkonklusjonene i de to sakene er som følger:

KLP – Hvaler kommune

 

  • Klagenemnda fastslo at lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser kom til anvendelse.
  • Nemnda fant at kravene til likebehandling var brutt ved at kun en av tilbyderne var gitt anledning til å ha møter med innklagede, samt at kravet til etterprøvbarhet var brutt ved at det ikke var ført referat fra møtene.
  • Videre fant nemnda at innklagede hadde brutt regelverkets krav til tildelings-evalueringen idet kontrakten ikke var tildelt på basis av en uttømmende evaluering av samtlige tildelingskriterier samt at forhold administrasjonen hadde funnet grunn til å rangere tilbudene på grunnlag av, ikke var vurdert.
  • Regelverkets krav til begrunnelse var heller ikke overholdt.Klagenemndas avgjørelse, les her.

Vital – Eidskog kommune

  • Nemnda fastslo at lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser kom til anvendelse
  • Nemnda fant at innklagede hadde brutt lovens krav til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet ved at kommunen ikke kunne dokumentere kommunestyrets evaluering av tildelingskriteriene, hvorfor det fravek administrasjonens innstilling, samt hvilke forhold valgte leverandør hadde uttalt seg om i et formannskapsmøte.
  • At det ikke var fremlagt dokumentasjon som viste at tilbyderne var gitt en tilfredsstillende begrunnelse for valget av tilbud og fravikelsen av administrasjonens innstilling, fant nemnda i strid med forskriftens § 3-8.Klagenemndas avgjørelse, les her.