Avklaringer om særaldersgrenser

1/2009

Styrevedtak 05/09:

I påvente av forestående gjennomgang og avklaringer om særaldersgrenser i offentlig sektor tar ikke Pensjonskontoret stilling til prinsipielle saker vedrørende dette temaet.

Presserende saker vedrørende enkeltpersoner kan imidlertid bringes inn for Pensjonskontorets styre, etter at et fullstendig faktagrunnlag foreligger fra den aktuelle pensjonsinnretning.
Prosedyre ved avklaringer om særaldersgrenser

Hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA), kap. 2, pkt. 2.1.3 lyder som følger:

«Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens Pensjonskasse. Styret for TPO foretar nødvendige tilpasninger til kommunal sektor, jf § 16-1 i vedtektene for TPO».

For statlig sektor er utgangspunktet lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. av 21.12.1956. Den sentrale bestemmelse i loven er § 2 som lyder som følger:

«Den alminnelige aldersgrense er 70 år. Det kan fastsettes lavere aldersgrense for stillinger hvor:
a) Tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på tjenestemennene slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 70 år.
b) Tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, som normalt blir sterkere svekket før fylte 70 år enn det en forsvarlig utføring av tjenesten tilsier.

De lavere aldersgrenser kan være 68, 65, 63 og 60 år.

Stortinget fastsetter de lavere aldersgrenser når de endrer vilkårene for større grupper eller vedtaket kan ha prinsipiell betydning. Ellers fastsettes aldersgrensene av Kongen eller den han bemyndiger. Vedkommende departement kan imidlertid fastsette slik lavere aldersgrense inntil endelig avgjerd er tatt.

Den som går inn under denne lov, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd».

I forbindelse med sammenslåing/endring av stillingskoder og stillingsbetegnelser innen KS’ tariffområde oppstår problemstillinger i forhold til hvilken særaldersgrense som skal gjelde for de aktuelle stillingsgrupper.

En problemstilling er i hvilken grad Pensjonskontorets styre skal avgjøre slike saker knyttet til fastsettelse av særaldersgrenser.

Som kjent har KS med jevne mellom ajourført og sendt ut liste med samlet oversikt over stillinger med særaldersgrense i KS’ tariffområde. Dette ble gjort siste gang i KS’ B-rundskriv 10/2005 av 01.07.2005. Det ble sendt ut tilsvarende ajourføring i KS’ B-rundskriv 17/2002.

Ansvarsfordelingen mellom KS og Pensjonskontorets styre på dette område er som følger:

KS fortsetter det årlige ajourhold og administrative arbeid med lister som viser samleoversikt over stillinger med aldersgrense. Tvilstilfeller og saker av prinsipielle betydning avklares og avgjøres av Pensjonskontorets styre.

 

Anne Karin Andreassen Endre Lien
Daglig leder Rådgiver