Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Det ble innført nye uføreordninger i folketrygden og i offentlig sektor 01.01.2015. De som var uføre da de nye ordningene ble innført, fikk uføreytelsene konvertert inn i de nye ordningene. Parallelt med omleggingen av uføreordningene, ble også beskatningen av uføreytelser lagt om. Frem til 2015 var det særskilte skatteregler for uførepensjon. Fra 2015 skal uføreytelser beskattes som lønnsinntekt.Les mer

Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrense

Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrense

Actecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret utredet en mulig løsning for ansatte med særaldersgrenser tilpasset ASDs foreslåtte modell for en ny tjenestepensjonsordning som innebærer at ansatte med særaldersgrense får et «opptjent særlig tillegg» til ordinær alderspensjon fra ny tjenestepensjonsordning. Denne rapporten drøfter mulige fordeler og ulemper med en slik modell, samt ulike problemstillinger som må avklares dersom det blir aktuelt å gå videre med denne løsningen.Les mer

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Actecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret kartlagt konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor. Dette er den tredje rapporten i rekken. Rapporten presenterer resultatene av en ny kartleggingsrunde foretatt våren 2017, og følger således opp kartlegging som ble gjort i de to første rapportene fra 2015.Les mer

Kontingent til Pensjonskontoret 2018

Kontingent til Pensjonskontoret 2018

På årsmøtet i Pensjonskontoret 09.03.17 ble det fattet vedtak om å gi kontingentfritak for året 2018 under forutsetning av at de sentrale tariffparter i KS’ sektor ikke kom med innvendinger.Les mer

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret analysert kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en eventuell ny påslagsmodell for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Aktuarfirmaet Lillevold & Partners har gjort beregningen i rapporten som ligger til grunn for analysene.Les mer