Kontingent til Pensjonskontoret 2018

Kontingent til Pensjonskontoret 2018

På årsmøtet i Pensjonskontoret 09.03.17 ble det fattet vedtak om å gi kontingentfritak for året 2018 under forutsetning av at de sentrale tariffparter i KS’ sektor ikke kom med innvendinger.Les mer

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret analysert kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en eventuell ny påslagsmodell for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Aktuarfirmaet Lillevold & Partners har gjort beregningen i rapporten som ligger til grunn for analysene.Les mer

Vedlegg til Pensjonsveileder 2016

Vedlegg til Pensjonsveileder 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har opplyst at det nye regelverket for offentlige anskaffelser er planlagt å tre i kraft fra 01.01.17, istedenfor høsten 2016. Pensjonskontoret har fått utarbeidet et vedlegg til Pensjonsveileder 2016, som vil erstatte kapittel 6 Anskaffelsesregelverket og kommunal tjenestepensjon i Pensjonsveileder 2016, når det nye regelverket trer i kraft.Les mer