Daglig ledelse av pensjonskassen

4/2006

Pensjonskontorets styre fattet følgende vedtak den 08.09.2006 (sak 43/06):

«KOMMUNALE PENSJONSKASSER

Hovedtariffavtalen (HTA) åpner mulighet for at det kan opprettes egne kommunale pensjonskasser. Pensjonskontorets styre har oppfattet at tariffpartenes intensjon er at daglig leder skal være ansatt enten i pensjonskassen eller hos arbeidsgiver.

Pensjonskontorets styre har kommunisert med tariffpartene og forsikret seg om at dette er en riktig forståelse av tariffpartenes syn.

Det er tariffpartene som fortolker HTA.

Pensjonskontorets styre har på denne bakgrunn lagt til grunn at egne pensjonskasser som ikke tilfredsstiller disse kravene vil være i strid med HTA».
Som et tillegg til og presisering av ovennevnte styrevedtak, fattet Pensjonskontorets styre 15.11.2007 følgende styrevedtak (sak 59/07):

«Kravet om at daglig leder skal være ansatt enten i pensjonskassen eller hos arbeidsgiver er noe mer enn et formelt krav. Daglig leder funksjonen må ha et reelt innhold ved at daglig leder selv må kunne utføre de vesentlige deler denne stillingen tilsier. I valg av daglig leder er et viktig hensyn å unngå at det oppstår habilitetsproblemer ved eventuelle interessekonflikter mellom kommunen og pensjonskassen».

 
Oppsummering

Pensjonskontorets styrevedtak av 08.09.2006 (sak 43/06) og 15.11.2007 (sak 59/07) setter altså følgende krav ved opprettelse av kommunale pensjonskasser:

Daglig leder skal være ansatt enten i pensjonskassen eller hos arbeidsgiver. Funksjonen som daglig leder må videre ha et reelt innhold ved at daglig leder selv må kunne utføre de vesentlige deler av de oppgaver tillagt denne stillingen.