Fafo-rapport 2008:12 Levealderjustering i kommunal tjenestepensjon

Med bakgrunn i at den gjennomsnittlige levealderen øker,

har Stortinget bestemt at det skal innføres en levealderjustering av løpende pensjonsutbetalinger i folketrygden fra 2010.

På oppdrag av Pensjonskontoret, initiert av Partsammensatt utvalg for pensjon innen KS’ tariffområdet, har Fafo sett nærmere på mulige konsekvenser av å innføre levealdersjusteringer i tjenestepensjonsordningene i kommunal sektor.

Rapporten drøfter hvordan levealdersjustering kan innføres i kommunale tjenestepensjonsordninger, og beskriver konsekvenser og effekter. I tillegg drøftes enkelte prinsipielle forhold knyttet til levealdersjustering og kombinasjonen med fleksibel pensjoneringsalder. Det skisseres også alternative løsninger når det gjelder framtidig kommunal tjenestepensjon og dens utforming.

Rapporten kan lastes ned og bestilles hos Fafo.