Fafo-rapport om tidligpensjonering og AFP

Fafo-rapport nr. 509 - "Tidligpensjonering og AFP - Pensjonering før fylte 67 år innen KS' tariffområde 2002-2006" - foreligger nå i oppdatert versjon (Fafo-rapport 2007:39).

Rapporten ser nærmere på følgende forhold:

  • Tidligpensjoneringsmønsteret innen KS’ tariffområde ved hjelp av tidligpensjoneringsrater
  • Variasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruken av ulike pensjonsordninger
  • Tidligpensjonering for de energiverksansatte forsikret i KLP ved hjelp av tidligpensjoneringsrater
  • Analyse av sammenhengen mellom tidligpensjonering og et utvalg av individuelle bakgrunnsvariabler – henholdsvis alder, kjønn, stillingsprosent, yrkeskategori og sektor – ved hjelp av logistisk regresjon.

Prosjektet er utarbeidet på oppdrag fra Partssammensatt utvalg for pensjon og er finansiert av Pensjonskontoret. Rapporten kan bestilles hos Fafo.