Finanstilsynet foreslår endringer i virksomhetsreglene i livsforsikring

Alle forsikringsselskaper skal ha en solvensmarginkapital.

Solvensmarginkapitalen skal til enhver tid være tilstrekkelig til å dekke solvensmarginkravet beregnet etter nærmere angitte regler. Denne delen av regelverket er nedfelt i forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper og forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper. Solvensmarginregelverket bygger på bestemmelser i EU-direktiv.

Det nye europeiske soliditetsregelverket for forsikringsselskaper, Solvens II, trer i kraft 1. januar 2013. Solvens II aktualiserer behov for å endre virksomhetsreglene i norsk livsforsikring. Finanstilsynet foreslår endringer som gir større mulighet for langsiktig forvaltning tilpasset tidshorisonten i pensjonsforpliktelsene.

Pressemeldingen fra Finanstilsynet av 10.03.2011 – les mer.

Det vises videre til oppsummeringen i Finanstilsynets brev av 08.03.2011.