Finanstilsynet har satt ned beregningsrenten i livsforsikring

Finanstilsynet har besluttet å sette ned den maksimale beregningsrenten i livsforsikring til 2,5 prosent for alle livsforsikringskontrakter som etableres etter 1. januar 2011.

Det er vedtatt at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer skal være høyst 2,5 prosent fra 1. januar 2012.

Finanstilsynet skal av soliditetsmessige årsaker fastsette den høyeste rentesats som livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger. Valget av beregningsrente i norsk livsforsikring er blant annet avhengig av det langsiktige rentenivået.

Finanstilsynet skal fastsette høyeste tillatte beregningsrente ut fra bestemmelsene i direktiv 2002/83/EF artikkel 20 nr. 1 B i). Direktivbestemmelsen gir føringer om at høyeste beregningsrente skal fastsettes med forsiktighet og ikke overstige 60 prosent av rentesatsen for langsiktige statsobligasjonslån.

På bakgrunn av utviklingen i 10-årsrenten for statsobligasjoner kan det slås fast at beregningsrenten er høyere enn 60 prosent av 10-års statsobligasjonsrente som medio august 2010 tilsvarte ca. 2 prosent.

– Den lave renten og hensynet til selskapenes evne til å levere framtidige pensjoner gjør det nå nødvendig å senke renten til 2,5 prosent for all ny pensjonsopptjening, sier finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en kommentar.

Les mer