Forsikringsmessig dekning av pensjonsrettighetene

4/2009

I brev fra tariffpartene innen KS-området – KS og forhandlingssammenslutningene – 25.09.2009 uttalte man følgende om bruk av satsene for særtillegget og samordning av grunnpensjon:

Særtillegg

Det gjelder som kjent to satser for særtillegget. En høy sats som primært gjelder enslige pensjonister og en lav sats som gjelder gifte pensjonister der den andre har tilleggspensjon større enn høy sats. Det har betydning for stipulering av antatt folketrygd hvilken sats en bruker. Partene vil peke på at det ikke vil være riktig utelukkende å bruke den høye satsen. Dette vil i realiteten innebære en overestimering av gjennomsnittlig særtillegg – dvs. en underestimering av tjenestepensjonen og en forskyvning av kostnader i tid – til en engangspremie ved pensjoneringstidspunktet. Etter partenes oppfatning er dette ikke i samsvar med tariffbestemmelsen om at ”alt som kan forsikres skal forsikres”. Det arbeides nå med å lage en felles norm for bruk av særtilleggssats. Inntil dette er ferdig må pensjonsleverandøren bygge sine stipuleringer om framtidige ytelser på grunnlag av egne forutsetninger, basert på erfaringsdata om et veid gjennomsnitt av de to satsene”.

Grunnpensjon

Folketrygdens nivå på grunnpensjon er endret de senere år. Samordningsfradraget har imidlertid vært uendret. Vanligvis utgjør samordningsfradraget 0,75 G (og hele tilleggspensjonen og/eller særtillegget når tjenestepensjonen blir gitt ved full tjenestetid).

Dersom en legger til grunn et høyere samordningsfradrag enn 0,75 G, vil dette være en forskyvning av kostnader i tid som ikke er i samsvar med tariffavtalens bestemmelser”.

Tariffpartene_Forsikringsmessig dekning av pensjonsrettighetene_2009-09-25

Bakgrunn for tariffpartenes brev var Pensjonskontorets styrevedtak 10.09.2009 i sak 35/09, samt Pensjonskontorets brev til pensjonsleverandørene, pensjonsrådgiverne og kommuner på anbud 2009 den 18.09.2009.