Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2/2009

Styrevedtak 12/09:

Pensjonsleverandørenes HMS-tjenester og -tilskudd skal være tilgjengelig for alle kunder i fellesskapet innen KS’ tariffområde på like vilkår, og ikke kun gjelde de kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter som er på anbud. Spesifikk tilgang til pensjonsleverandørenes HMS-tjenester og/eller tilskudd skal ikke gis enkeltkommuner i en anbudssituasjon.
HMS

I forbindelse med tilbudsgivningen for innkjøp av kommunal tjenestepensjon 2008 oppsto problemstillingen om tilbyders støtte til ulike prosjekter i forbindelse med kommunenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) reelt sett var en premierabatt, og således i strid med premieutjevningsprinsippet i HTA pkt. 2.1.8, jf. TPO-vedtektene § 13-2.

Pensjonskontorets styre fattet følgende vedtak på styremøte 16.10.2008 (sak 44/08):

«Pensjonskontoret ser det som positivt at det arbeides med HMS-arbeid og dette kan være med å dempe kostnadene i pensjonsordningen på sikt. Ved bruk av felles midler er det avgjørende at det utformes slik at alle deltakere kan ha nytte av det. Pensjonskontoret oppfatter at støtte til ulike prosjekter i forbindelse med kommunenes HMS-arbeid, slik det er lagt opp til i årets anbudsrunde reelt sett kan være en premierabatt, og således i strid med premieutjevningsprinsippet i HTA pkt. 2.1.8, jf. TPO-vedtektene § 13-2. Bruk av 3(5)-års økonomiske rammer i tilbudene kan synes å ha en konkurransehemmende virkning».
KS og Fagforbundet undertegnet følgende enighetsprotokoll den 05.11.2008:

«Pensjonsleverandørenes tilskudd til HMS-tiltak

KS og Fagforbundet ser det som positivt at det arbeides målrettet med relvante HMS-tiltak og legger til grunn at dette kan være med å redusere kostnadene i pensjonsordningen på sikt. Ved bruk av felles midler er det imidlertid avgjørende at økonomiske bidrag til HMS tiltak utformes slik at alle deltakere i pensjonsordningen kan ha nytte av det.

KS og Fagforbundet vurderer det slik at støtte til ulike prosjekter i forbindelse med kommunenes HMS-arbeid, slik det er lagt opp til i årets anbudsrunde, reelt sett kan være en premierabatt, og således være i strid med premieutjevningsprinsippet i HTA pkt. 2.1.8, jf. TPO-vedtektene § 13-2. Videre kan bruk av 3(5)-års økonomiske rammer i tilbudene ha en konkurransehemmende virkning.

KS og Fagforbundet mener at HMS-tilskudd fra pensjonsleverandørene som ikke ivaretar prinsippene i første avsnitt ovenfor er i strid med Hovedtariffavtalen og TPO-vedtektene».

Pensjonskontorets styrevedtak av 02.03.2009 (sak 12/09) presiserer altså at pensjonsleverandørenes HMS-tjenester og -tilskudd skal gjelde for alle kunder innen KS’ tariffområde. Det skal ikke gis spesifikk tilgang til HMS-tjenester og/eller -tilskudd til enkeltkommuner i en anbudssituasjon.