Ikrafttredelse HTA-endringer

1/2006

Styrevedtak 30/06:

1. mai 2006 er skjæringstidspunktet både i forhold til lønnsoppgangsregelen, HTA pkt. 2.3.2, og lønn under sykdom, HTA pkt. 8.2.2.

Den nye bestemmelsen i pkt. 8.2.2 omfatter altså ikke de som var sykmeldt før 1. mai 2006. Når det gjelder lønnsoppgangsregelen, gjelder den kun for lønnsøkninger som gis med virkning fra 1. mai 2006.

 
HTA pkt. 8.2.2:

«Omfang / lønnens størrelse
Arbeidstaker har rett til full lønn under sykdom i 50 uker, i tillegg kommer eventuelle arbeidsgiverperioder. Når arbeidstaker har mottatt lønn under sykdom i tilsammen 50 uker i de siste 3 år, opphører retten til lønn under sykdom. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende sist fikk lønn under sykdom, får ny rett til lønn under sykdom».

Arbeidstakere som fyller sykdomsvilkåret i folketrygden har rett til full lønn i 50 uker (3 måneder etter tidligere HTA), dvs. tilsvarende de 248 dagene folketrygden refunderer.

TPO-vedtektene § 8-8:

«Pensjonen beregnes ut fra det pensjonsgrunnlag, jf. kap. 4, medlemmet har på det tidspunkt rett til lønn fra arbeidsgiver opphører i henhold til sentral tariffavtale og den medlemstid medlemmet ville ha fått om det hadde blitt stående i sin stilling til aldersgrensen. Pensjonsgrunnlaget beregnes likevel ut fra den stillingsprosent medlemmet hadde ved utløpet av siste kvartal før det ble ufør dersom stillingsprosenten på dette tidspunkt er høyere enn gjennomsnittlig stillingsprosent beregnet etter reglene i § 4-3. Pensjonsgrunnlaget kan bli begrenset etter reglene i § 8-4, annet ledd».

Den praktiske konsekvensen av regelendringen i HTA pkt. 8.2.2 blir at tidspunktet for fastsettelse av pensjonsgrunnlaget etter TPO-vedtektene § 8-8 flyttes fra sykmeldingstidspunktet til det tidspunkt sykelønnen opphører.

 
HTA pkt. 2.3.2:

«Lønnsforhøyelse som skyldes lønnsregulering ved lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 skal i sin helhet inngå i pensjonsberegningen».

1. mai 2006 er skjæringstidspunktet både i forhold til lønnsoppgangsregelen, HTA pkt. 2.3.2, og lønn under sykdom, HTA pkt. 8.2.2.

Den nye bestemmelsen i pkt. 8.2.2 omfatter altså ikke de som var sykmeldt før 1. mai 2006. Når det gjelder lønnsoppgangsregelen, gjelder den kun for lønnsøkninger som gis med virkning fra 1. mai 2006.

Dette er også presisert i KS’ B-rundskriv 4/2006.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                             Rådgiver