Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Actecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret kartlagt konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor. Dette er den tredje rapporten i rekken. Rapporten presenterer resultatene av en ny kartleggingsrunde foretatt våren 2017, og følger således opp kartlegging som ble gjort i de to første rapportene fra 2015.

Etter hovedoppgjøret i kommunal sektor i 2014, ble Pensjonskontoret bedt om å følge nøye med på situasjonen for uføre ved overgang til nye regler 01.01.2015. Konsulentselskapet Actecan ble bedt om å kartlegge konsekvenser for personer med kommunal tjenestepensjon, som fikk konvertert uførepensjonen i henhold til de nye reglene. I KLP var det i litt over 51.000 uførepensjonister, som ble berørt av denne konverteringen. Av disse var i overkant av 21.000 omfattet av særaldersgrense.

Arbeids- og sosialdepartementet har etter innføringen av det nye uføreregelverket foretatt en rekke endringer og vurderer løpende behov for justeringer. Samtidig med dette pågår arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten.

 

Rapport 2017 – 01 Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Rapporter fra Actecan 2015

Kartlegging av ny uførepensjon i offentlig sektor fra 01.01.2015 – Tilleggsoppdrag

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon fra 01.01.15