Kommunal pensjon og offentlige anskaffelser

Regjeringen har i forbindelse med gjennomføringen av den nye kommunereformen inviterte alle landets kommuner til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

For de sammenslåtte kommunene reiser dette spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom kommunene har.

Pensjonskontoret ga derfor i november 2014 Advokatene Ingrid Lund og Espen Bakken, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, i oppdrag å skrive et notat om enkelte anskaffelsesrettslige problemstillinger knyttet til kjøp av kommunal pensjon.

Notatet datert 09.01.15 omhandler for det første en vurdering om valg av prosedyreform for kjøp av kommunal pensjon for anskaffelser som overstiger EØS terskelverdi. Det inneholder også en vurdering på hvilke føringer anskaffelsesregelverket legger på noen faktiske situasjoner, herunder:

To eller flere kommuner slår seg sammen og vurderer hvordan kommunal pensjon skal leveres for den sammenslåtte kommunen, enten gjennom egen pensjonskasse eller fra livsforsikringsselskap.
En kommune ønsker å få vurdert alternative løsninger for kommunal pensjon. I dette inngår spørsmålet om muligheten til å bruke konkurranse som virkemiddel for å vurdere om kommunens eksisterende ordning skal erstattes, og hvilke forpliktelser som på liggeroppdragsgiver for å ivareta forutberegnelighet for leverandørene som inngir tilbud og unngåøkonomisk ansvar for oppdragsgiver.
Etablering eller inntreden i interkommunal pensjonskasse. Her inngår en redegjørelse for kriteriene for såkalt utvidet egenregi, og hvilke grensetilfeller som kan oppstå ved en gradvis økning av størrelsen på en interkommunal pensjonskasse.
Interkommunal pensjonskasse som offentlig-offentlig samarbeid

Notatet i sin helhet kan leses her

 

Pensjonskontoret vil også omtale notatet i Pensjonsveileder 2015, som vil bli publisert før sommeren.