Kommunale pensjonskasser – anskaffelsesreglene

- Opprettelse av kommunale, fylkeskommunale og interkommunale pensjonskasser relatert til reglene om offentlige anskaffelser.

Endringer i rammeverk for pensjonskasser fra 01.01.2008 (jf. ikrafttredelse av forsikringsloven kap. 7) samt etablering av nye pensjonskasser innen KS’ tariffområde, aktualiserer spørsmål i forhold til i hvilken grad anskaffelsesregelverket får anvendelse ved opprettelse av kommunale/fylkeskommunale/interkommunale pensjonskasser.

På denne bakgrunn redegjør Pensjonskontoret nærmere for enkelte problemstillinger av anskaffelsesrettslig karakter.

Ettersom tolkninger og presiseringer av anskaffelsesregelverket faller utenfor Pensjonskontorets kjerneområde, ble det innhentet betenkning fra annet hold, i dette tilfellet KS Advokatene. Nedenfor gjengis hovedinnholdet i oppsummeringen i betenkningen fra KS Advokatene [1].

Hovedproblemstilling

Hovedproblemstillingen er som følger: I hvilken grad kommer anskaffelsesregelverket til anvendelse ved opprettelse av kommunale/fylkeskommunale/interkommunale [2] pensjonskasser? Hva menes med det som i anskaffelsessammenheng defineres som «egenregi»? Skjer opprettelse av egen pensjonskasse i en kommune/fylkeskommune i slik «egenregi» og skal dermed unntas fra anskaffelsesreglene?

Til denne problemstillingen uttales det følgende i oppsummeringen fra KS Advokatene:

«Ved produksjon av tjenester står det offentlige overfor et grunnleggende valg mellom å produsere tjenesten selv og å skaffe den annet steds fra. Det er som utgangspunkt ingenting i veien for at en kommune kan produsere en tjeneste selv, såkalt egenregi.

Som utgangspunkt vil produksjon av tjenester utenfor eget rettssubjekt anses som en anskaffelse som derfor må følge anskaffelsesreglene. Utvidet egenregi kan likevel tenkes. Vilkårene for dette følger av EF-domstolens praksis. Rettssubjektet må være underlagt det tildelende organs kontroll og rettssubjektets omsetning må i det vesentlige skje til den offentlige eier.

Selv om det er knyttet noe tvil til vurderingen, tilsier formålet bak reglene at vilkårene må sies å foreligge når kommunene produserer sine pensjonsytelser i egen pensjonskasse. Dette gjelder også hvis kommunene velger å opprette interkommunale pensjonskasser».

Andre problemstillinger

En annen problemstilling omhandler pensjonskassens mulighet for å skaffe varer eller tjenester i egenregi. Problemstillingen blir altså om pensjonskassen selv må følge anskaffelsesreglene i forbindelse med pensjonskassens virke [3].

Om denne problemstillingen uttaler KS Advokatene:

«Hvorvidt pensjonskassene selv må følge anskaffelsesreglene i forbindelse med pensjonskassens virke, må vurderes konkret og for seg. Spørsmålet er ikke avklart i dette notatet. Hvis dette er tilfellet, må det vurderes om det kan sies å foreligge adgang til utvidet egenregi i forbindelse med opprettelse av pensjonskassene og daglig drift. Dette vil antakelig bare være aktuelt i unntakstilfelle.

Både anskaffelser i forbindelse med opprettelse av kassen og kassens egne anskaffelser vil i så fall være omfattet av anskaffelsesregelverket».

______________________

[1] Betenkningen fra KS Advokatene er datert 05.12.2007.

[2] Det er åpnet adgang til etablering av interkommunal pensjonskasse i medhold av forsikringsloven § 7-2(2). I medhold av overgangsregler til forsikringsloven gitt i forskrift 30.06.2006 nr. 868, trer lovens kap. 7 og 9 med tilhørende forskrifter i kraft fra 1. januar 2008.

[3] Det bemerkes i denne sammenheng at de sist etablerte kommunale pensjonskassene har vært av typen «nøkkelferdige pensjonskasse», dvs. at man har eget styre og at alle øvrige tjenester kjøpes, inkludert daglig leder-funksjonen. Øvrige tjenester kan f.eks. være innkjøp av aktuar, administrasjon, pensjonsutbetaling, medlemsregister, nettjeneste, kapitalforvaltning, regnskap og NRS-beregninger.

Når det gjelder daglig leder, bemerkes at Pensjonskontorets styre 08.09.2006 (sak 43/06) fattet vedtak om at daglig leder skal være ansatt enten i pensjonskassen eller hos arbeidsgive