KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger er siden desember 2012 blitt endret ved at Storebrand Livsforsikring informerte om at selskapet avvikler sin portefølje. I juni 2013 kom DNB Livsforsikring med tilsvarende bekjentgjøring.

Dette har medført at kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde i dag har KLP som eneste leverandør av tjenestepensjonsforsikring. Alternativ til dette er opprettelse av egen pensjonskasse.

Pensjonskontoret har i den anledning innhentet 2 juridiske vurderinger om hvorvidt kommunale pensjonskasser etter etablering er omfattet av lov om offentlige anskaffelser fra henholdsvis advokat Frode Lauareid, KS Advokatene og advokat Thomas Nordby, Arntzen de Besche Advokatfirma AS.

I vurderingene nedenfor foreligger det 2 ulike konklusjoner:

  1. Advokat Frode Lauareid (KS Advokatene) konkluderer med at de kommunale pensjonskassene ikke er underlagt innkjøpsregelverket for offentlige anskaffelser
  2. Advokat Thomas Nordby (Arntzen de Besche Advokatfirma AS) konkluderer med at en kommunal pensjonskasse vil være å anse som et offentligrettslig organ som er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser.

Uten å ta stilling til disse vil Pensjonskontoret understreke at det foreligger  en betydelig anskaffelsesmessig risiko ved ikke å følge lov om offentlige anskaffelser i driftingen av en pensjonskasse.

Oppsummering fra Arntzende Besche AdvokatfirmaAS

Vurdering fra Arntzende Besche Advokatfirma AS den08-04-2014

Vurdering fra KSA advokatene den 10-02-2014