Konsekvenser av arbeidsrettsdom for deltidsarbeidende og pensjonister

Arbeidsretten har i dom av 21. juni 2013 i sak 10/2010 slått fast at bestemmelsen i Hovedtariffavtalen kap. 2 pkt. 2.1.1 om at vilkåret om 14 timers gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid for innmelding eller opprettholdelse av medlemskap i pensjonsordning, er ugyldig. Dommen åpner likevel for at partene kan fastsette en nedre grense for medlemskap, men denne må være lavere enn 14 timer per uke.

Alle arbeidstakere i KS’ sektor må meldes inn i pensjonsordningen (TPO) inntil eventuell ny grense er avtalt.

Pensjonskontorets styre er gjort kjent med at flere pensjonsleverandører har besluttet at alderspensjon
ikke skal reduseres for pensjonister som jobber under 168 timer i 3. og 4. kvartal i 2013. Pensjonskontoret ber alle pensjonsleverandørene følge denne praksis slik at alle pensjonistene behandles likt uavhengig av leverandør.

For mer informasjon, se også:

http://www.ks-bedrift.no/Aktuelt/Viktig-pensjonsdom-i-arbeidsretten/

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonn-og-tariff/Hovedtariffavtalen/TJENESTEPENSJON-OG-MEDLEMSKAP/

Arbeidsrettsdom av 21.06.2013: Arbeidsrettsdom av 21.06.2013