Lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden

Regjeringen la 12.02.2009 frem lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden for Stortinget – Ot.prp. nr. 37 (2008 – 2009).

Dette fremgår av pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) av 13.02.2009.

Lovforslaget bygger på to brede pensjonsforlik i Stortinget i april 2005 og mai 2007 og en omfattende høringsrunde i 2008.

Regjeringens lovforslag innebærer blant annet:

  • Det skal lønne seg å arbeide.
  • Inntektspensjonen tjenes opp over hele livet ved at alle år fra 13 til 75 teller med.
  • Alle sikres en minsteinntekt (garantipensjon) på nivå med dagens minstepensjon.
  • Det gis pensjonsopptjening ved ulønnet omsorg for små barn, ved pleie av eldre, syke og funksjonshemmede, til arbeidsledige og til personer som avtjener førstegangstjeneste.
  • Nye alderspensjonister kan ta ut pensjon i alderen 62 til 75 år.
  • Det innføres levealderjustering av alderspensjonen.
    Fleksibelt uttak av alderspensjon og nye regler for regulering av pensjoner iverksettes fra 2011. Levealderjusteringen får virkning for pensjoner som tas ut fra 2011.

Pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 13.02.2009 (les mer).