Lovforslag om pensjon for offentlige ansatte

Regjeringen fremmet 26.03.2010 et lovforslag som følger opp avtalen som partene i offentlig sektor inngikk i tariffoppgjøret 2009.

I tråd med avtalen og Stortingets vedtak i 2005 innebærer lovforslaget – Proposisjon 107 L (2009-2010) – at offentlig tjenestepensjon levealdersjusteres på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon i folketrygden.

Det foreslås videre at løpende offentlig tjenestepensjon og AFP reguleres årlig i tråd med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, på samme måte som alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor.

Regjeringen har imøtekommet innvendinger fra arbeidstakerorganisasjonene når det gjelder særaldersgrense- og AFP-pensjonister. Pensjonsgrunnlaget for særaldersgrense- og AFP-pensjonister ved 67 år oppreguleres med lønnsveksten og ikke med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.

Pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet av 26.03.2010 er tilgjengelig på departementets nettsted (les mer)