Meglerassistert premie – premieutjevning

2/2008

Styrevedtak 25/08:

Pensjonskontorets styre stadfester at meglerassistert premie også er underlagt Hovedtariffavtalens bestemmelser om premieutjevning.

 
Nettoprising for meglere

Finansdepartementet la 21.12.2007 frem forslag til endringer i forsikringsloven, forsikringsformidlingsloven, innskuddspensjonsloven, skatteloven, kredittilsynsloven og enkelte andre lover (Ot.prp. nr. 24, 2007-2008).

Det foreslås blant annet å innføre et forbud mot provisjoner til forsikringsmegler fra forsikringsselskap og andre forsikringstilbydere. Dette innebærer overgang til nettoprising for meglere, eller såkalte meglerassisterte premier (MAP).

Finansdepartementet opplyser i pressemelding 14.03.2008 at forbud mot meglerprovisjon trer i kraft fra 1. juli 2008.

Hovedprinsippet om premieutjevningsfellesskap er nedfelt i Hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA) kap. 2, pkt. 2.1.8, tredje ledd:

«Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Under henvisning til dette skal premien minst beregnes på grunnlag av et kollektiv som hos den enkelte leverandør utgjøres av samtlige kommunekunder og bedriftskunder eller av fylkeskommunekunder».

Premieutjevningsprinsippet presiseres nærmere i Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) § 13-2, nr. 1, annet ledd:

«Den ordinære årspremie skal utjevnes i den enkelte forsikringsgivers fellesordning, basert på pensjonsgrunnlaget. Engangspremier ved pensjonstilfellets inntreden, skal utjevnes i forsikringsgivers fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premie for lønns- og G-regulering skal utjevnes i en fellesordning i forhold til premiereserven. Administrasjonstillegget i premien skal utjevnes i en fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget».

Pensjonskontorets styrevedtak presiserer at ovennevnte bestemmelser om premieutjevning kommer til anvendelse ved nettoprising av meglere, følgelig herunder meglerassistert premie (MAP).

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                            Rådgiver