Meklingsløsning 2010

Alle de fire sammenslutningene YS, Unio, Fagforbundet og Akademikerne samt arbeidsgiverorganisasjonen KS godtok meklingsmannens skisse til løsning.

I meklingsmannens møtebok fremkommer følgende:

«På bakgrunn av usikkerhet om ytelsene i tjenestepensjonsordningen og i påvente av enighet mellom leverandørene om bransjenorm for grunnlaget for premieberegningen, vil partene sentralt anbefale at arbeidsgiver er varsom med å igangsette nye prosesser som har til siktemål å skifte selskap/leverandør i tariffperioden.

Pensjonskontorets styre har adgang til å avgi uttalelse i flyttesaker før endelig vedtak fattes. Uttalelsen skal følge saken.»

Ytterligere detaljer vedrørede oppgjøret kan leses i meklingsmannens møtebok (vedlegg)

Meklingsmannensforslag