Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret analysert kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en eventuell ny påslagsmodell for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Aktuarfirmaet Lillevold & Partners har gjort beregningen i rapporten som ligger til grunn for analysene.

IMG_2546_blomstUtgangspunktet for analysen har vært Arbeids- og sosialdepartementets rapport fra desember 2015.

 I rapporten er det gjort beregninger av samlede pensjonsytelser for et utvalg av årskull. Dette har dannet grunnlag for en analyse om hvorvidt kvinner kommer bedre eller dårligere ut i en eventuell ny påslagsmodell og ny AFP enn de ytelser som en videreføring av dagens bruttomodell og AFP ville gitt. Det er videre gjort beregninger av om det blir større eller mindre forskjell mellom menns og kvinners pensjon.

Hele rapporten kan leses her.