Kort om oss

Pensjonskontoret fører tilsyn med pensjonsinnretningenes praktisering av gjeldende pensjonsbestemmelser nedfelt i Hovedtariffavtalen innen KS-området.

‘Pensjonsinnretning’ er fellesbetegnelse på alle leverandører av tjenestepensjon innen KS´tariffområde (livselskap og pensjonskasser).

Stiftelse og formål
Pensjonskontoret ble stiftet 29.09.2004 med hjemmel i Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) kap. 16, vedlegg 5 til Hovedtariffavtalen (HTA). Pensjonskontoret er organisert som forening og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Foreningens formål er å fylle de oppgaver og formål som er nedfelt i de til enhver tid gjeldende Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO). Foreningens formål er også nedfelt i Pensjonskontorets egne vedtekter.

Pensjonskontoret medlemmer
Pensjonskontorets medlemmer er alle kommuner og fylkeskommuner i KS’ sektor unntatt Oslo, samt alle bedrifter og virksomheter som er medlem i KS Bedrift.

Pensjonskontorets styre
Pensjonskontorets styre er sammensatt av de organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som er parter i Hovedtariffavtalen innen KS-området, representert ved KS og forhandlingssammenslutningene: LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K.

Styrets sammensetning er som følger:
Inntil 4 representanter fra KS, 3 representanter fra LO Kommune, 2 representanter fra Unio, 1 representant fra YS-K og 1 representant fra Akademikerne-K. Det er gitt nærmere bestemmelser om stemmetall i SGS 2020 § 12-1.

Styret er vedtaksfør når minst én representant fra KS, LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K er til stede.

Oversikt over styret og styrets oppgaver finner du her.

Pensjonskontorets sekretariat
Det er opprettet et sekretariat på vegne av tariffpartene til å forestå den daglige drift. Sekretariatet består for tiden av 4 personer.

Oversikt over sekretariatet og sekretariatets oppgaver finner du her.