Kort om oss

Pensjonskontoret fører tilsyn med pensjonsinnretningenes praktisering av gjeldende pensjonsbestemmelser nedfelt i SGS 2020 Pensjonsordninger.

Pensjonsinnretning er fellesbetegnelse på alle leverandører av tjenestepensjon innen KS´tariffområde (livsforsikringsforetak og pensjonskasser).

Stiftelse og formål
Pensjonskontoret ble stiftet 29.09.2004 med hjemmel i Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) kap. 16, vedlegg 5 til Hovedtariffavtalen (HTA). Pensjonskontoret er organisert som forening og er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Foreningens formål er å fylle de oppgaver og formål som er nedfelt i de til enhver tid gjeldende SGS 2020 Pensjonsordninger. Foreningens formål er også nedfelt i Pensjonskontorets egne vedtekter.

Pensjonskontoret medlemmer
Pensjonskontorets medlemmer er organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som til enhver tid er parter i SGS 2020, representert ved KS og forhandlingssammenslutningene (LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune).

Pensjonskontorets styre
Pensjonskontorets styre er sammensatt av de organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som er parter i Hovedtariffavtalen innen KS-området, representert ved KS og forhandlingssammenslutningene: LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune.

Styrets sammensetning er som følger:
Inntil 4 representanter fra KS, 3 representanter fra LO Kommune, 2 representanter fra Unio, 1 representant fra YS Kommune og 1 representant fra Akademikerne kommune. Det er gitt nærmere bestemmelser om stemmetall i SGS 2020 § 12-1.

Styret er vedtaksfør når minst én representant fra KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne kommune er til stede.

Oversikt over styret og styrets oppgaver finner du her.

Pensjonskontorets sekretariat
Det er opprettet et sekretariat på vegne av tariffpartene til å forestå den daglige drift. Sekretariatet består for tiden av 4 personer.

Oversikt over sekretariatet og sekretariatets oppgaver finner du her.