Vedtekter for Foreningen Pensjonskontoret

§ 1 Formål
Foreningen Pensjonskontoret skal fylle de oppgaver og tjene de formål som er nedfelt i Hovedtariffavtalene innen KS’ tariffområde, herunder Vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) og Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO).

§ 2 Organisatorisk tilknytning
Foreningen Pensjonskontoret er en frittstående, uavhengig og selveiende interesseorganisasjon. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret som egen juridisk person og selvstendig rettssubjekt med upersonlig og begrenset ansvar.

§ 3 Medlemmer
Foreningens medlemmer er de organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som til enhver tid er parter i Hovedtariffavtalene innen KS’ tariffområde, representert ved KS og forhandlingssammenslutningene.

§ 4 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utløpet av juni måned. Styret sender årsmøteinnkalling til medlemmene, representert ved KS og forhandlingssammenslutningene, med minst 3 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være tilsendt Pensjonskontoret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for KS og forhandlingssammenslutningene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, jf. § 5.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste.

Årsmøtet åpnes og ledes av styrets leder.

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

1. Foreningens årsberetning
2. Foreningens regnskap
3. Innkomne forslag
4. Fastsettelse av kontingent
5. Foreningens budsjett
6. Valg av styremedlemmer  – funksjonsperiode 2 år
7. Valg av revisor

Kontingenten fastsettes i henhold til Hovedtariffavtalene innen KS’ tariffområde.

Ekstraordinære årsmøter avholdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 5 Styre
Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 11 medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes på følgende måte: KS oppnevner 4 medlemmer, LO Kommune 3 medlemmer, Unio 2 medlemmer, YS-K 1 medlem og Akademikerne-K 1 medlem. KS peker ut leder av styret og forhandlingssammenslutningene nestleder. For øvrig konstituerer styret seg selv. Styrets oppgaver fremgår av TPO-vedtektene § 16-1.

Styret avholder møter jevnlig og minst 6 ganger pr. år, og ellers når styrets leder eller minst ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene, som undertegnes av de styremedlemmer som er til stede. Det er adgang til å slutte seg til protokoll i
ettertid.

Styret er vedtaksfør når minst én representant fra henholdsvis KS, LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K er til stede. Tilslutning til protokoll i etterkant likestilles med å ha vært til stede på styremøtet.

Alle medlemmer har stemmerett. Stemmeretten er gradert slik at KS på årsmøtene, har like mange stemmer som summen av de stemmer som avgis av de øvrige medlemmer som møter og avgir stemmer på årsmøtene.

Styremedlemmene kan motta rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Prinsipper for godtgjøring og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap og fastsettes av årsmøtet.

§ 6 Sekretariat
Til å forestå den daglige drift, er det opprettet et sekretariat. Sekretariatets oppgaver fremgår av TPO-vedtektene § 16-2.

Sekretariatet kan ikke inngå avtaler av juridisk eller økonomisk karakter på vegne av foreningen uten styrets fullmakt eller godkjennelse. Sekretariatets daglige leder forholder seg til den enhver tid gjeldende instruks gitt av styret.

§ 7 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer, med mindre endringen er et resultat av forhandlinger mellom partene.

§ 8 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 1 måned senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige endringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 7.

Ved oppløsning skal foreningens formue etter dekning av dens gjeldsforpliktelser primært tilfalle medlemmene, sekundært interesseorganisasjoner med samme eller lignende formål og virksomhet som foreningen. Årsmøtet fatter særskilt vedtak om dette.

§ 9 Ikrafttreden
Disse vedtekter er første gang vedtatt 29.09.2004, endret 11.03.2010 og 07.03.2019.

Vedtekter med inntatte endringer meldes Enhetsregisteret.