Sekretariatet

pensjon_2Daglig leder        
Anne Karin Andreassen
E-post: aka@pensjonskontoret.no
Telefon: 928 95 973

Juridisk rådgiver
Wenche Sonja Tandstad
E-post:  wst@pensjonskontoret.no
Telefon: 977 58 410

Rådgiver
Anne Mohn
E-post: am@pensjonskontoret.no
Telefon: 991 50 207

 

Vedtektene for tjenestepensjonsordning – TPO § 16-2  Sekretariatet

 

Til å forstå den daglige driften er det opprettet et sekretariat på vegne av tariffpartene.

Sekretariatets oppgaver:

  • Forvalte, informere og overvåke praktiseringen av reglene for AFP og TPO  innen KS´tariffområde.
  • Forberede saker til styret for AFP og TPO.
  • Innhente nødvendig informasjon og utredninger, følge utviklingen, herunder vurdere konsekvensene av forslag til  regelendringer og regelendringer, samt ha kontakt med ulike aktuelle aktører innen pensjonsområdet.
  • Utarbeide forslag til budsjett og virksomhetsplan.
  • Utarbeide forslag til regnskap i henhold til regnskapslovens bestemmelser.
  • Forberede behandling av flyttesaker, herunder kontrollere at produktene oppfyller tariffavtalens krav, inkludert kravene i  forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven.