Sekretariatet

pensjon_2Daglig leder        
Anne Karin Andreassen
E-post: aka@pensjonskontoret.no
Telefon: 928 95 973

Juridisk rådgiver
Wenche Sonja Tandstad
E-post:  wst@pensjonskontoret.no
Telefon: 977 58 410

Administrasjonsmedarbeider
Harald Richard Christiansen
E-post:  hrc@pensjonskontoret.no
Telefon: 950 40 480

Saksbehandler
Kurt Idar Børve
E-post:  kib@pensjonskontoret.no
Telefon: 943 40 077

Vedtektene for tjenestepensjonsordning – TPO § 16-2  Sekretariatet

Til å forstå den daglige driften er det opprettet et sekretariat på vegne av tariffpartene.

Sekretariatets oppgaver:

  • Forvalte, informere og overvåke praktiseringen av reglene for AFP og TPO  innen KS´tariffområde.
  • Forberede saker til styret for AFP og TPO.
  • Innhente nødvendig informasjon og utredninger, følge utviklingen, herunder vurdere konsekvensene av forslag til  regelendringer og regelendringer, samt ha kontakt med ulike aktuelle aktører innen pensjonsområdet.
  • Utarbeide forslag til budsjett og virksomhetsplan.
  • Utarbeide forslag til regnskap i henhold til regnskapslovens bestemmelser.
  • Forberede behandling av flyttesaker, herunder kontrollere at produktene oppfyller tariffavtalens krav, inkludert kravene i  forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven.