Oppsatte rettigheter – reservespørsmålet

6/2006

Styrevedtak 51/06:

Premiereserver skal ikke tilbakeføres ved fratreden etter kortere tid enn 3 år.

Pensjonskontoret mottok henvendelse fra en av pensjonsinnretningene [1] innen KS’ tariffområde med tema

«Oppsatte rettigheter innenfor KS-området».

Pensjonsinnretningen pekte innledningsvis på at reglene om oppsatt pensjon finnes i TPO-vedtektene kap. 11. Et medlem har rett til oppsatt pensjon hvis opparbeidet medlemstid er på minst 3 år (§ 11-1). Dersom et medlem tar en ny stilling som medfører medlemskap i denne pensjonsordningen eller annen pensjonsordning som går inn under overføringsavtalen med Statens Pensjonskasse, faller retten til oppsatt pensjon bort. Medlemstiden medregnes som pensjonsgivende i den nye stillingen (§ 11-5).

Ifølge avrundingsregler i § 5-4 skal medlemstid på 6 måneder eller mer regnes som et helt år.

Dersom et medlem går fra et medlemskap i en kommune/foretak til en annen, og begge kommunene/foretakene er medlem av Overføringsavtalen, skal all tjenestetid på 6 måneder eller mer ivaretas. Kravet til en oppsatt rettighet er på minst 3 år totalt i pensjonsordninger tilsluttet Overføringsavtalen.

Pensjonsinnretningen ønsket at Pensjonskontoret avklarte følgende:

  • Dersom et medlem slutter etter 6 måneder, men før 3 år, skal innbetalt premiereserve beholdes for medlemmet inntil medlemmet når sin aldersgrense
  • Skal innbetalt premiereserve da G-reguleres årlig?
  • Eller skal innbetalt premiereserve tilbakeføres til arbeidsgivers premiefond.
  • Det siste alternativet innebærer at ved medlemmets aldersgrense, og dersom medlemmet da har andre pensjonsrettigheter under Overføringsavtalen, må tilstrekkelig premiereserve inkludert G-regulering av oppsatt pensjonsrettighet innbetales fra arbeidsgiver.

Bakgrunnen for denne henvendelsen var flerdelt:

  • Hvorledes forsikringsselskapene skal behandle oppsatte rettigheter under 3 år er ikke endelig regulert.
  • Overføringsavtalen regulerer ikke dette.
  • Kredittilsynet har kun gitt anbefalinger.
  • Fornyings- og administrasjonsdepartementet har til vurdering å senke opptjeningstiden for oppsatte rettigheter.
  • EU-direktiv til høring forutsetter det samme.

Pensjonsinnretningen ønsket at Pensjonskontoret klarla hva som var ønskelig i henhold til TPO-vedtektene da denne delen av pensjonsordningen kunne bli konkurranseavgjørende. Det ble anført at dersom noen forsikringsselskaper kun ivaretar tjenestetid, og tilbakefører opptjent premiereserve for 3 år er nådd, vil de fremstå som billigere enn de forsikringsselskaper som tar vare på premiereserven for å spare kundene for eventuelle fremtidige kostnader.

Det ble avslutningsvis vist til at i en flyttesituasjon blir reserver frigjort når et selskap tar vare på reserven, mens den nye pensjonsinnretningen ikke gjør dette. Det var følgelig av konkurransemessige årsaker ikke akseptabelt med ulike praksiser på dette området.

Tilbakemeldingene fra pensjonsinnretningene viste at ingen tilbakefører premiereserver ved fratreden etter kortere tid enn 3 år. Det er med andre ord lik praktisering på dette området i dag.

Som stadfesting av praksis på området og samtidig sikring av lik praktisering blant pensjonsinnretningene i fremtiden, skal premiereserver ikke tilbakeføres ved fratreden etter kortere tid enn 3 år.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                             Rådgiver

_________________________________________________

[1] Med pensjonsinnretning menes alle leverandører av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde (livselskap og pensjonskasser).