Oppsatte rettigheter – tre års faktisk opparbeidet medlemstid

3/2006

Styrevedtak 37/06:

Dom fra Agder lagmannsrett av 14. august 2003 uttrykker gjeldende rett på området. Det forutsettes at pensjonsinnretningenes [1] praksis er i samsvar med denne avgjørelsen.

 
Oppsatte rettigheter

Vilkårene for rett til oppsatt pensjon fremgår av TPO-vedtektene § 11-1. Bestemmelsen lyder som følger:

«Medlem som slutter i arbeidsgiverens tjeneste uten å få rett til straks begynnende pensjon eller avtalefestet pensjon fra arbeidsgiveren, og som derved blir utmeldt av pensjonsordningen, har rett til oppsatt pensjon hvis faktisk opparbeidet medlemstid er på minst 3 år».

Ifølge avrundingsregelen i TPO-vedtektene § 5-4 skal medlemstid på 6 måneder eller mer regnes som et helt år.

Etter Overføringsavtalen, som er en avtale mellom lovfestede tjenestepensjonsordninger, offentlige pensjonskasser og livselskap som forvalter offentlige tjenestepensjonsordninger, skal samlet pensjon regnes som om den var opptjent i den ordning man sist er medlem av. Det vil si at den tjenestetid man har opptjent i ulike offentlige tjenestepensjonsordninger blir lagt sammen.

Et av formålene ved avtalen er dermed å forenkle pensjonsutbetalingen gjennom felles utbetaling av pensjon fra den siste pensjonsordningen som arbeidstakeren har vært medlem av.

En problemstilling blir da hvordan avrundingsregelen i TPO-vedtektene § 5-4 skal praktiseres for de personer som akkurat overstiger 6 måneders tjenestetid i en pensjonsordning. All medlemstid over 6 måneder skal regnes med. Skal vedkommendes tjenestetid i så fall rundes oppover til nærmeste hele år? Kan man da på denne måten oppnå 3 års medlemstid ved å være ansatt i inntil 6 måneder hos tre arbeidsgivere?

Det foreligger dom fra Agder lagmannsrett av 14. august 2003 (Sak nr: 02-01700 A) der ovennevnte problemstilling avklares.

I dommen under «rettens bemerkninger» sier lagmannsretten blant annet følgende:

«Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å ta standpunkt til om avrundingsregelen i vedtektenes § 5-4 får anvendelse ved beregning av medlemstiden i § 11-1, .. En naturlig forståelse tilsier at det er den samlede medlemstiden etter oppsummering som avrundes, og at det ikke skal skje noen avrunding for hvert år

Lagmannsretten viser så til tilsvarende regel i lov om Statens Pensjonskasse § 19, første ledd, tredje punktum. Lagmannsretten sier så videre:

«Avtalen om overføring av pensjonsrettigheter mellom de offentlige tjenestepensjonsordningene tilsier at beregningsreglene anvendes på samme måte».

 

Anne Karin Andreassen                                                                                 Endre Lien
Daglig leder                                                                                                      Rådgiver

_________________________________________________

[1] Med pensjonsinnretning menes alle leverandører av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde (livselskap og pensjonskasser).