Pensjonskontoret inviterer til seminar 31.01.2017 om aktuelle pensjonstemaer

Pensjonskontoret inviterer til seminar om aktuelle pensjonstemaer, hvor prosjektrapporter utarbeidet av Actecan og Fafo vil bli nærmere omtalt. Representanter fra det svenske sosialdepartementet vil fortelle om en nylig rapport om det svenske pensjonssystemet ut fra et likestillingsperspektiv.

IMG_1085_gullEtter hovedoppgjøret i kommunal sektor i 2014, ble Pensjonskontoret bedt om å følge nøye med på situasjonen for uføre ved overgang til nye regler 01.01.2015. Actecan ble bedt om å kartlegge konsekvenser for personer med kommunal tjenestepensjon, som fikk konvertert uførepensjonen i henhold til de nye reglene. I KLP var det i litt over 51.000 uførepensjonister, som ble berørt av denne konverteringen. Av disse var i overkant av 21.000 omfattet av særaldersgrense.

Arbeids- og sosialdepartementet har etter innføringen av det nye uføreregelverket foretatt en rekke endringer og vurderer løpende behov for justeringer. Samtidig med dette pågår arbeidet med å tilpasse pensjonsordningen i KS-området til den nye folketrygden og pensjonsordningen i staten.

Actecan har sett nærmere på to ulike problemstillinger knyttet til pensjonsuttak i kommunal sektor. Det første oppdraget knytter seg til uttaksmønsteret for AFP og det andre til uttaksmønsteret for kommunalt ansatte med særaldersgrense.

Fafo har for femte gang utarbeidet rapport om tidligpensjon og bruk av AFP i KS-området, denne gang for perioden 2002-2015. Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde, og beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke.

Fafo har, i samarbeid med aktuarfirmaet Lillevold & Partners, et pågående prosjekt om hvordan kjønns- og likestillingsperspektivet blir ivaretatt i en påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning. Det ses nærmere på de avgjørende kjennetegn ved en påslagsmodell, og hva de pensjonsmessige virkningene er, beregnet som en aktuariell pensjonsbeholdning. I prosjekt studeres også kvinners mønster for yrkesdeltakelse og hvorvidt dette er i endring.

I Sverige har en pensjonsgruppe, bestående av representanter fra de seks politiske partier som står bak «pensionsöverenskommelsen» utarbeidet en rapport om det svenske pensjonssystemet ut fra et likestillingsperspektiv. Svenske kvinners lavere inntekter gjennom livet, leder til lavere pensjoner. I rapporten fremgår det at kvinners pensjon i det offentlige pensjonssystemet utgjør 86 prosent av mennenes.

Program til seminar 31.01.2017