Pensjonsleverandørenes HMS-tilskudd

4/2008

KS og Fagforbundet undertegnet følgende enighetsprotokoll den 5. november 2008:

«Pensjonsleverandørenes tilskudd til HMS-tiltak

KS og Fagforbundet ser det som positivt at det arbeides målrettet med relevante HMS-tiltak, og legger til grunn at dette kan være med å redusere kostnadene i pensjonsordningen på sikt. Ved bruk av felles midler er det imidlertid avgjørende at økonomiske bidrag til HMS-tiltak utformes slik at alle deltakere i pensjonsordningen kan ha nytte av det.

KS og Fagforbundet vurderer det slik at støtte til ulike prosjekter i forbindelse med kommunenes HMS-arbeid, slik det er lagt opp til i årets anbudsrunde, reelt sett kan være en premierabatt, og således være i strid med premieutjevningsprinsippet i HTA pkt. 2.1.8, jf. TPO-vedtektene § 13-2. Videre kan bruk av 3(5)-års økonomiske rammer i tilbudene ha en konkurransehemmende virkning.

KS og Fagforbundet mener at HMS-tilskudd fra pensjonsleverandørene som ikke ivaretar prinsippene i første avsnitt ovenfor er i strid med Hovedtariffavtalen og TPO-vedtektene».

 
Enighetsprotokoll 2008-11-05