Pensjonsveileder 2010

01_orig_veileder_26_5.qx8_pen Pensjonskontoret lanserer herved årets utgave av pensjonsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2010» –

som ble godkjent av Pensjonskontorets styre 9. april 2010.

Nytt av året er beskrivelse av hovedtrekkene i ny offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor, med bakgrunn i tariffpartenes enighetsprotokoll av 4. juni 2009 samt Arbeidsdepartementets lovforslag av 26. mars 2010 – Proposisjon 107 L (2009-2010). Endringene trer i kraft 1. januar 2011. Emnet omtales i et nytt
kapittel i boken – kapittel 3.

I årets utgave har KS Advokatene foretatt en særskilt kvalitetssikring og oppdatering av de anskaffelsesrettslige forhold. Boken er oppdatert med nyere retts- og KOFA-praksis samt at skillet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier er klargjort.

Pensjonskontorets styre fattet følgende vedtak på styremøte 11. mars 2010:

«KS Advokatene vil tilrå at kommuner på anbud 2010 velger åpen anbudskonkurranse som valgt prosedyre. Pensjonskontoret støtter en slik vurdering og det innarbeides som vårt råd i veilederen». (Se for øvrig kapittel 5.8.5 i boken).

Med bakgrunn i tilbudsgivningen i anbudsprosessene 2009 rettet Pensjonskontoret henvendelse til Kredittilsynet den 16.11.2009 med tema «Premiesats – forsikringsbare
ytelser»
. Som svar sendte Kredittilsynet brev til livselskapene den 27.11.2009 – se kapittel 10 (s. 96) i boken for nærmere omtale.

For øvrig er alle bokens kapitler gjennomgått, oppdatert og ajourført i forhold til ny lovgivning og andre endrede forhold fra i fjor, i tillegg til at det er gjort en del redigeringsmessige endringer.

Pensjonsveileder2010