Pensjonsveileder 2011

01_orig_veileder_25_5.qx8_17x24Pensjonsveileder 2011 med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan ble formelt godkjent av Pensjonskontorets styre 28. april 2011.

Oversikt over endringer i forhold til fjorårets utgave fremgår av forordet til boken. Av viktige endringer nevnes:

  • Kapittel 3 – «Ny offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor» – er oppdatert med hensyn til de endringer som trådte i kraft 1. januar 2011.
  • Oppdatering av anskaffelsesrettslige forhold, herunder nyere retts- og KOFA-praksis.

Pensjonskontorets styre fattet følgende vedtak på styremøte 10. mars 2011:

«På bakgrunn av KOFAs avgjørelse i sak 2010/129 konkluderer KS Advokatenes med at åpen anbudskonkurranse er den konkurranseform som må benyttes ved anskaffelse av offentlig tjenestepensjon. Styret for Pensjonskontoret slutter seg til dette». For utfyllende informasjon, se kapittel 5.9.5 i boken.

Nytt av året er utarbeidelse av en kortversjon av pensjonsveilederen. Kortversjonen er en introduksjon til de mest avgjørende faktorene ved vurdering av innkjøp og kommunal tjenestepensjon, i tillegg til at den gir et oversiktsbilde av anskaffelsesprosessen.

Pensjonsveileder 2011

Pensjonskontorets referanseplan 2011

Pensjonsveileder 2011 (kortversjon)

Konkurransegrunnlag2011