Pensjonsveileder 2024

Pensjonsveileder utgis for nittende år på rad.

Bokformat Pensjonsveileder 2024Pensjonsveileder er tenkt å være et godt grunnlag for de som ønsker å sette seg inn i hva kommunal tjenestepensjon er. Videre en hjelp til de kommuner/fylkeskommuner/virksomheter i KS’ tariffområde som vurderer en anbudskonkurranse eller opprettelse av pensjonskasse for sin kommunale tjenestepensjonsordning.

Nytt i år er blant annet:

Oppdatert omtale av regelverket for særaldersgrenser.  Omtale av ny offentlig AFP for årskullene som er født i 1963 og senere, og endringer i etterlatteytelser. Reglene for særalder Når det gjelder anskaffelsesregelverket er omtalen av markedsdialog utvidet, og det er tatt inn et nytt punkt om parallelle og alternative tilbud. En omtale av den nye klima- og miljøbestemmelsen i anskaffelsesforskriften er tatt inn.

Konkurranseveilederen er i Excel-format og er tenkt å kunne inngå som en del av kommunens konkurransegrunnlag i en eventuell konkurranse, med de tilpasninger som kommunene måtte gjøre. Fjorårets bruk av Konkurranseveilederen er blitt evaluert, og det er gjort enkelte endringer. Den er oppdatert med det nye miljøkravet i anskaffelsesforskriften, hvor det som hovedregel kreves at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent i tildelingskriteriene.  Dersom det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt kan det, i stedet for et tildelingskriterium som ivaretar klima- og miljøhensyn, oppstilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Kommunen må imidlertid selv vurdere om unntaksbestemmelsen kan benyttes, i den enkelte anskaffelse.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS, og Actecan AS sammen med Rann Rådgivning AS har som uavhengige rådgivere også i år bistått Pensjonskontoret i utarbeidelsen av årets veiledere.

Pensjonsveileder publiseres i to format, for enkeltsidig format klikk her eller klikk på bildet for å se den i bokformat.

For Konkurranseveilederen klikk her.