Premiefastsettelse relatert til HTA pkt. 2.1.8

3/2008

Styrevedtak 28/08:

Pensjonskontoret finner det godtgjort at enkelte kommuner i … reelt sett betaler … % i premie for 2008. Dette innebærer at samtlige kunder i utjevningsfellesskapet innen KS’ tariffområde må få denne premien for 2008. (…)

 
Premiefastsettelse relatert til HTA pkt. 2.1.8

Hovedprinsippet om premieutjevningsfellesskap er nedfelt i Hovedtariffavtalen innen KS’ tariffområde (HTA) kap. 2, pkt. 2.1.8, tredje ledd:

”Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Under henvisning til dette skal premien minst beregnes på grunnlag av et kollektiv som hos den enkelte leverandør utgjøres av samtlige kommunekunder og bedriftskunder eller av fylkeskommunekunder”.

Premieutjevningsprinsippet presiseres nærmere i Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) § 13-2, nr. 1, annet ledd:

”Den ordinære årspremie skal utjevnes i den enkelte forsikringsgivers fellesordning, basert på pensjonsgrunnlaget. Engangspremier ved pensjonstilfellets inntreden, skal utjevnes i forsikringsgivers fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premie for lønns- og G-regulering skal utjevnes i en fellesordning i forhold til premiereserven. Administrasjonstillegget i premien skal utjevnes i en fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget”.

En problemstilling er om pensjonsleverandørene plikter å tilby eksisterende kunder – dvs. kundene i utjevningsfellesskapet innen KS’ tariffområde – samme premietariff som nye kunder blir tilbudt, etter gjennomførte konkurranser.

Pensjonskontorets styrevedtak av 12.06.2008 – sak 28/08 – fastslår at slik forskjell i premiesatser vil være i strid med prinsippet om premieutjevning etter hovedtariffavtalen kap. 2, jf. TPO-vedtektene § 13-2, nr. 1.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                            Rådgiver