Premiesats – forsikringsbare ytelser

Med bakgrunn i tilbudsgivningen i anbudsprosessene 2009 rettet Pensjonskontoret henvendelse til Kredittilsynet (nå: Finanstilsynet) 16.11.2009 – ”Premiesats – forsikringsbare ytelser”.

Som svar sendte Kredittilsynet brev til livselskapene den 27.11.2009. Kredittilsynet uttalte blant annet:

”Kredittilsynet vil understreke at det ikke er adgang til å tilby forsikringskunder en premie som avviker fra det meldte beregningsgrunnlag”.

”Dette gjelder uavhengig om det er livselskapets eiere (via egenkapitalen eller gjennom tilbakeholdte overskuddsmidler) eller tredjeperson som betaler manglende premie, og uavhengig om det gjelder nettopremie eller kostnadstillegg mv”.

”Dette innebærer blant annet at det ikke er adgang til å forsikre ytelser i henhold til regelverket om avtalefestet pensjon (AFP), da slike ytelser skal sikres ved særskilte engangspremier …”

”Tilsvarende vil det å garantere for et maksimalnivå på premiene for slike ytelser være å anse som forsikring, og være i strid med loven”.