Retten til AFP etter rehabiliterings-/attføringssituasjon

6/2008

Styrevedtak 65/08:

Pensjonskontorets styre stadfester praksis om at det ikke skal være noen nedre grense for hvor lenge man må være tilbake i arbeid etter rehabilitering eller attføring for å gå av med AFP, dvs. i praksis 1 dag.

 
Retten til AFP etter en rehabiliterings-/attføringssituasjon

Vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) § 3, første og annet ledd i Hovedtariffavtalen i KS-området (HTA) lyder som følger:

«For å få rett til AFP må arbeidstakeren være tilsatt i lønnet arbeid fram til uttakstidspunktet. Arbeidstakere som må slutte i arbeid på grunn av sykdom anses likevel som tilsatt i hele sykepengeperioden, likevel ikke lenger enn 52 uker.

Arbeidstakeren må ha vært sammenhengende tilsatt i minst 20 % stilling, med en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden, jf. § 4, hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver med pensjonsordning omfattet av overføringsavtalen mellom offentlige tjenestepensjonsordninger de siste 3 år. Sammenhengende medlemskap i arbeidsgivers tjenestepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste».

En problemstilling som oppstår er hvor lenge en arbeidstaker må være tilbake i arbeid etter en rehabiliterings- eller attføringssituasjon [1] for å få rett til AFP.

Vurderingen beror på en nærmere tolkning av AFP-vedtektene § 3 første ledd – «lønnet arbeid fram til uttakstidspunktet» – sammenholdt med § 3 annet ledd – «sammenhengende tilsatt i minst 20 % stilling de siste 3 år».

I utgangspunktet kunne man tenkt seg 3 hovedalternativer:

Alternativ 1
Ikke noen nedre grense for hvor lenge man må være tilbake i arbeid etter rehabilitering eller attføring for å gå av med AFP, dvs. i praksis 1 dag.

Alternativ 2
Krav om 6 måneders opptjening. Dette vil i så fall falle sammen med folketrygdens krav til opptjening av nye sykepengerettigheter.

Alternativ 3
Krav om 3 års opptjening etter ett år med sykepenger, rehabiliteringspenger/attføringspenger eller arbeidsledighetstrygd. Dette er en regel i samsvar med AFP-vedtektene i LO/NHO-ordningene.

Pensjonskontorets styrevedtak stadfester altså praksis om at det ikke skal være noen nedre grense for hvor lenge man må være tilbake i arbeid etter rehabilitering eller attføring for å gå av med AFP, dvs. i praksis 1 dag (alternativ 1).

 

Anne Karin Andreassen Endre Lien
Daglig leder Rådgiver