Seniorpolitiske tiltak – AFP-vedtektene

5/2008

Styrevedtak 64/08:

Arbeidstakere kan innrømmes nedsatt arbeidstid med bibehold av tidligere lønn, uten at det får konsekvenser for rettighetene i AFP-ordningen.

Det settes som vilkår at det skjer som et ledd i virksomhetens seniorpolitikk og er et generelt tilbud for alle over en viss alder.

 
Seniorpolitiske tiltak – AFP-vedtektene

Det kan reises ulike problemstillinger knyttet til seniorpolitiske tiltak blant annet i forhold til vedtekter om avtalefestet pensjon (AFP).

Eksempelvis kan en kommune gi tilbud til ansatte over 62 år om at de kan få arbeidstiden redusert til 80 %, men likevel beholde full lønn.

Problemstillingen i denne sammenheng knytter seg til utelukkende til følgende seniorpolitiske tiltak:

«redusert arbeidstid med bibehold av full lønn»

Vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) § 3, fjerde ledd i Hovedtariffavtalen i KS-området (HTA) lyder som følger:

«Det er et vilkår at arbeidstakeren ikke mottar noen tjenestepensjon eller andre ytelser som er finansiert av arbeidsgiver på uttakstidspunktet, uten motsvarende arbeidsplikt».

I utgangspunktet vil innføring av et seniorpolitisk tiltak som skissert ovenfor før fylte 62 år komme i konflikt med kravet i AFP-vedtektene – «uten motsvarende arbeidsplikt».

Pensjonskontorets styre godkjenner altså nedsatt arbeidstid med bibehold av tidligere lønn uten at det får konsekvenser for rettighetene i AFP-ordningen. Det settes som vilkår at det skjer som et ledd i virksomhetens seniorpolitikk og er et generelt tilbud for alle over en viss alder. Dette samsvarer med praktiseringen i LO/NHO-ordningene.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                            Rådgiver