Tariff 2009: Meklingsløsningen

Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av Stortingets vedtak fra mai 2005.

Nærmere beskrivelser av ordningen for ny offentlig tjenestepensjon og AFP kan leses i Meklingsmannens forslag med vedlegg.

Tariffpartenes enighetsprotokoll 4. juni 2009