Tilsyn med de kommunale/fylkeskommunale pensjonskassene

7/2006

Styrevedtak 65/06:

Det stadfestes herved at de kommunale/fylkeskommunale pensjonskassene, med unntak av Oslo Pensjonsforsikring AS, må følge AFP- og TPO-vedtektene på lik linje med de øvrige pensjonsleverandørene innen KS’ tariffområde og dermed er innenfor Pensjonskontorets tilsynsområde.

Pensjonskontoret tar videre kontakt med Kredittilsynet, samt styret i DSKP, vedrørende standardvedtektene for de kommunale pensjonskassene med det formål å få til en tilpasning til TPO-vedtektene.

 
Innledning

Det er for tiden til sammen 21 kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser i Norge. De kommunale/fylkeskommunale pensjonskassene med medlemskap i De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser (DSKP) er listet opp nedenfor [1].

Pensjonskassene er underlagt forskrift av 19. februar 1993 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond (pensjonskasseforskriften). Reglene i pensjonskasseforskriften er i hovedsak nå tatt inn i den nye Forsikringsloven kapittel 7, som trådte i kraft 1. juli 2006. Selv om forsikringsloven er trådt i kraft, trer lovens kapittel 7 først i kraft fra 1. januar 2008.

Interesseorganisasjonen for de kommunale pensjonskassene er De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser (DSKP). På tilsvarende måte har de private pensjonskassene sin egen interesseorganisasjon kalt Norske Pensjonskassers Forening (NPF). De to foreninger har nå felles sekretariat med kontor i Finansnæringens Hus i Oslo.

DSKP’s hovedoppgaver er knyttet til regelverket for kommunale pensjonsordninger og til virksomhetsregler for pensjonskassene. DSKP er videre høringsinstans for forslag til endringer i lover og forskrifter og arrangerer i tillegg kurser og konferanser for de kommunale pensjonskassene. Samtlige kommuner/fylkeskommuner listet opp nedenfor er medlem av DSKP.

Kontingenten til Pensjonskontoret inndrives av forsikringsgiverne innenfor markedet for kommunal tjenestepensjon, jf. Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) § 16-3. Pensjonskontoret krever med hjemmel i denne bestemmelsen derfor inn kontingent fra de kommunale pensjonskassene på lik linje med de øvrige pensjonsleverandørene – KLP, Storebrand og Vital.

 
Rettslig avgrensning

Hovedtariffavtalen innen KS-området omfatter alle kommuner og fylkeskommuner, samt alle virksomheter med selvstendig medlemskap i KS-Bedrift. Unntatt er Oslo kommune som utgjør et eget tariffområde og dermed faller utenfor KS’ tariffområde.

Ut i fra ovennevnte rettslige avgrensning vil altså de kommunale pensjonskassene omfattes av Hovedtariffavtalen innen KS-området, og skal dermed følge AFP-vedtektene og TPO-vedtektene i Hovedtariffavtalen. Pensjonskontoret vil følgelig ha samme tilsynsmyndighet overfor de kommunale pensjonskassene som overfor de øvrige pensjonsleverandørene.

En kompliserende faktor i denne sammenheng er at det etter pensjonskasseforskriften § 5 (gjeldende Forsikringlovs § 7-4) kreves at den enkelte pensjonskasse skal utarbeide egne vedtekter som må være godkjent av Kredittilsynet. Det er videre slik at det etter samme forskrift krevdes at det skulle foreligge standardvedtekter for pensjonskasser. Kredittilsynet utarbeidet 1994 slike standardvedtekter, som senere er blitt revidert med jevne mellomrom.

Det er imidlertid nå en stund siden standardvedtektene for kommunale pensjonskasser er blitt oppdatert, og de er i liten grad blitt tilpasset til TPO-vedtektene i Hovedtariffavtalen (med ikrafttredelsestidspunkt 01.05.2004). Det er derfor på en del punkter manglende samsvar mellom standardvedtektene og TPO-vedtektene, og det kan være noe tvil om hva den enkelte pensjonskasse skal følge.

Det foreslås på denne bakgrunn at Pensjonskontorets sekretariat tar kontakt med Kredittilsynet, samt styret for DSKP, for å kartlegge mulighetene for å tilpasse og oppdatere standardvedtektene for de kommunale pensjonskassene for å oppnå bedre samsvar med TPO-vedtektene i Hovedtariffavtalen, og dermed klargjøre den rettslige situasjonen for pensjonskassene.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                Endre Lien
Daglig leder                                                                                                     Rådgiver

____________________________________________

[1] Akershus, Andebu, Arendal, Bergen, Bodø, Buskerud, Drammen, Elverum, Flekkefjord, Halden, Haugesund, Kristiansand, Moss, Oslo Pensjonsforsikring AS, Sandefjord, Sandnes, Skagerak Energi Pensjonskasse, Skien, Stokke, Trondheim og Vest-Telemark kraftlag.