Tvist om forståelsen av vedtektene knyttet til enkeltsaker

2/2006

Styrevedtak 34/06:

Enkeltsaker kan bringes inn for Pensjonskontorets styre der det er tvist om forståelsen av pensjonsvedtektene og -bestemmelsene i Hovedtariffavtalen innen KS’ tariffområde (HTA). Det vil først og fremst være sakens prinsipielle sider, dvs. den nærmere tolkning og forståelse av enkeltbestemmelser, Pensjonskontorets styre da skal ta stilling til.

 
Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) § 15-1

TPO-vedtektene § 15-1 lyder som følger:

«Vedtak om ytelser fra TPO kan ankes inn for Trygderetten, jf. lov av 16. desember 1966, nr. 9. Kopi av sakspapirer sendes styret, jf. § 16-1.

Tvist om forståelsen av disse vedtekter knyttet til enkeltsaker kan avgjøres av styret. Slike enkeltsaker skal sendes via den søknadsbehandlende pensjonsinnretning, som sørger for videresendelse til Pensjonskontoret».

Etter TPO-vedtektene § 15-1, annet ledd kan altså enkeltsaker bringes inn for Pensjonskontorets styre der det er tvist om forståelsen av pensjonsvedtektene og -bestemmelsene i Hovedtariffavtalen innen KS’ tariffområde (HTA). Det vil først og fremst være sakens prinsipielle sider, dvs. den nærmere tolkning og forståelse av enkeltbestemmelser, Pensjonskontorets styre da skal ta stilling til.

En full prøvelse av en enkeltsaks faktiske og rettslige sider vil i utgangspunktet ligge utenfor Pensjonskontorets kompetanseområde pr. i dag. Dersom man ønsker en full realitetsbehandling av saken, må den bringes inn for Trygderetten etter nærmere regler i lov om anke til Trygderetten av 16. desember 1966 nr. 9, jf. TPO-vedtektene § 15-1, første ledd.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                             Rådgiver