Utjevning av kapitalforvaltningskostnader

1/2010

Styrevedtak 46/10:

Pensjonskontorets styre godkjenner at premie for kapitalforvaltning ekskl. premie for avkastningsgaranti fom. 01.01.2011 ikke skal utjevnes, jf. Hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA) kap. 2, pkt. 2.1.8 samt Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) § 13-2, nr. 1, annet ledd.

Kapitalforvaltningskostnader

Før ikrafttredelsen av endringene i forsikringsvirksomhetsloven 1. januar 2008, inngikk både kapitalforvaltningskostnader og forsikringsrelaterte administrasjonskostnader i en samlet administrasjonspremie. Etter lovendringene skal disse to elementene spesifiseres særskilt.

Som følge av lovendringene er det blitt stilt spørsmål om kapitalforvaltningskostnader samt fortjenesteelementer i premien skal utjevnes eller om disse elementene kan beregnes individuelt.

Hovedprinsippet om premieutjevningsfellesskap er nedfelt i Hovedtariffavtalen innen KS’ tariffområde (HTA) kap. 2, pkt. 2.1.8, tredje ledd:

«Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Under henvisning til dette skal premien minst beregnes på grunnlag av et kollektiv som hos den enkelte leverandør utgjøres av samtlige kommunekunder og bedriftskunder eller av fylkeskommunekunder».

Premieutjevningsprinsippet presiseres nærmere i Vedtekter for Tjenestepensjonsordning (TPO) § 13-2, nr. 1, annet ledd:

«Den ordinære årspremie skal utjevnes i den enkelte forsikringsgivers fellesordning, basert på pensjonsgrunnlaget. Engangspremier ved pensjonstilfellets inntreden, skal utjevnes i forsikringsgivers fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premie for lønns- og G-regulering skal utjevnes i en fellesordning i forhold til premiereserven. Administrasjonstillegget i premien skal utjevnes i en fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget».

Pensjonskontoret har tidligere uttalt seg generelt om livselskapenes nye produktløsninger som følge av endringene i forsikringslovgivningen. Dette fremgår av Pensjonskontorets innkjøpsveileder – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning» – kapittel 9.2.3:

«Premieutjevningsprinsippet skal ligge til grunn for livselskapenes produktløsninger. De felleselementer som hittil har vært gjenstand for dette skal i ny lovgivning i størst mulig grad utjevnes».

Pensjonskontoret styrevedtak fastslår altså at det ikke stilles krav om at premie for kapitalforvaltning eksklusive premie for avkastningsgaranti skal utjevnes.

Pensjonskontorets styrevedtak gis virkning fra 01.01.2011, dvs. for premien som skal gjelde for 2011.

Når det gjelder temaet om fortjenesteelementet i premien, vises til pågående sak mellom Finanstilsynet og Finansdepartementet om pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.

Anne Karin Andreassen Endre Lien
Daglig leder Rådgiver