Publikasjoner

Avkastning på pensjonsmidlene

NHH ved postdoktorene Andreas Ørpetveit og André Wattø Sjuve har på oppdag fra Pensjonskontoret gjennomført en analyse av forskjeller i historisk avkastning mellom livsforsikringsforetak og et utvalg av kommunale pensjonskasser. Analysen undersøker både direkte og indirekte årsaker til avkastningsforskjeller. Les rapporten Avkastning på pensjonsmidlene her

Data og tallmateriale er i utgangspunktet hentet fra årsrapporter som er publisert i Brønnøysundregistrene. I tillegg til KLP, Storebrand og Oslo Pensjonsforsikring har følgende pensjonskasser bidratt med supplerende opplysninger: Bergen kommunale pensjonskasse, Bærum kommunale pensjonskasse, Drammen kommunale Pensjonskasse, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) og Tromsø kommunale pensjonskasse.

Rapporten omfatter også tallmateriale innhentet fra offentlig tilgjengelige dokumenter for Kristiansand kommunale pensjonskasse, Trondheim kommunale pensjonskasse og Viken Pensjonskasse.

Pensjonskontoret takker alle som har bidratt med innspill og tallmateriale til denne rapporten.

 

Konsekvenser av  uførereformen

Som en følge av hovedtariffoppgjøret i 2014 og 2016 ble følgende protokollført i hovedtariffavtalen:

Styret for Pensjonskontoret bør følge nøye med på situasjonen for uføre ved overgang til nye regler. Dette bør gjelde de som er uføre på overgangstidspunktet, og nye uføretilfeller etter at nye regler er trådt i kraft.

Følgende rapporter har i den forbindelse blitt utarbeidet på oppdrag av Pensjonskontoret:

2017: Actecan (2017:06) – Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

2017: Actecan (2017:01) – Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor – Erfaringer per juni 2017

2015: Actecan – Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon fra 01-01-15 – Tilleggsoppdrag

2015: Actecan  – Kartlegging av konsekvenser for ny uførepensjon fra 01-01-15

 

Tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde

Fafo har tidligere utarbeidet 7 rapporter om tidligpensjonering og AFP innen KS’ tariffområde på oppdrag fra Pensjonskontoret. Den siste rapporten tok for seg perioden 2002-2019. Høsten 2023 har Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) utarbeidet hver sin rapport som bygger videre på Fafos rapporter. Perioden KLP og SPK har sett nærmere på er 2011-2022. Beregningene og analysene i rapportene baserer seg på et omfattende registermateriale fra KLP og SPK.

Les mer

 

Flere rapporter og utredninger

Flere rapporter og utredninger om tjenestepensjonsrelaterte temaer.

Les mer

 

Kommunal tjenestepensjon og anskaffelsesregelverket

Spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom man har reiser en rekke juridiske problemstillinger. Pensjonskontoret har derfor for våre medlemmer, kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde, fått utarbeidet noen juridiske vurderinger som en støtte i en slik prosess. Vi anbefaler at Pensjonskontorets medlemmer leser disse og setter seg inn i de vurderinger og råd som følger av disse.

Les mer