Publikasjoner

Konsekvenser av  uførereformen

Som en følge av hovedtariffoppgjøret i 2014 og 2016 ble følgende protokollført i hovedtariffavtalen:

Styret for Pensjonskontoret bør følge nøye med på situasjonen for uføre ved overgang til nye regler. Dette bør gjelde de som er uføre på overgangstidspunktet, og nye uføretilfeller etter at nye regler er trådt i kraft.

Følgende rapporter har i den forbindelse blitt utarbeidet på oppdrag av Pensjonskontoret:

2017: Actecan (2017:06) – Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

2017: Actecan (2017:01) – Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor – Erfaringer per juni 2017

2015: Actecan – Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon fra 01-01-15 – Tilleggsoppdrag

2015: Actecan  – Kartlegging av konsekvenser for ny uførepensjon fra 01-01-15

 

Tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde

Fafo utarbeider på oppdrag av Pensjonskontoret rapporter om tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde for ansatte i alderen 50 – 67 år.
Det er hittil utkommet fire rapporter, og disse skal kunne leses i sammenheng for på den måten å kunne se trender og utvikling i tidligpensjoneringsadferden over en lengre periode.

Les mer

 

Flere rapporter og utredninger

Flere rapporter og utredninger om tjenestepensjonsrelaterte temaer.

Les mer

 

Kommunal tjenestepensjon og anskaffelsesregelverket

Spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom man har reiser en rekke juridiske problemstillinger. Pensjonskontoret har derfor for våre medlemmer, kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde, fått utarbeidet noen juridiske vurderinger som en støtte i en slik prosess. Vi anbefaler at Pensjonskontorets medlemmer leser disse og setter seg inn i de vurderinger og råd som følger av disse.

Les mer