Kommunal tjenestepensjon og offentlige anskaffelser

Spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom man har reiser en rekke juridiske problemstillinger. Pensjonskontoret har derfor for våre medlemmer, kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde, fått utarbeidet noen juridiske vurderinger som en støtte i en slik prosess. Vi anbefaler at Pensjonskontorets medlemmer leser disse og setter seg inn i de vurderinger og råd som følger av disse.

Kommunal pensjon og offentlige anskaffelser

Regjeringen har i forbindelse med gjennomføringen av den nye kommunereformen inviterte alle landets kommuner til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

For de sammenslåtte kommunene reiser dette spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom kommunene har.

Pensjonskontoret ga derfor i november 2014 Advokatene Ingrid Lund og Espen Bakken, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, i oppdrag å skrive et notat om enkelte anskaffelsesrettslige problemstillinger knyttet til kjøp av kommunal pensjon.

Notat av 09.01.15 fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS

 

Kommunale pensjonskasser og offentlige anskaffelser

Det har vært reist spørsmål om kommunale pensjonskasser er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser.

Det sentrale spørsmålet i denne sammenheng er om pensjonskassen er å anse som et offentligrettslig organ og dermed omfattet av anskaffelsesregelverket etter FOA § 1-2. Dette beror på en konkret vurdering for den enkelte pensjonskasse, hvor sentrale vurderingstemaer er pensjonskassens tilknytning til det offentlige, om den er opprettet for å tjene allmennhetens behov og om den er av industriell eller forretningsmessig karakter.

Nedenfor følger to vurderinger av henholdsvis Arntzen de Besche Advokatfirma AS og KS Advokatene. Uten å ta stilling til disse vil Pensjonskontoret understreker at det foreligger en risiko ved å ikke følge lov om offentlig anskaffelse i driftingen av en pensjonskasse.

Vurdering fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS av 31.03.2023
Vurdering fra KS  Advokatene av 10.02.2014