Tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde

Fafo utarbeider på oppdrag av Pensjonskontoret rapporter om tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde for ansatte i alderen 50 – 67 år. Beregningene og analysene i rapportene baserer seg på et omfattende registermateriale fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).

I rapportene presenteres analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjoneringsordninger over tid og mellom arbeidstakergrupper i ulike sektorer. I rapportene presenteres:

  1. En beskrivelse av tidligpensjoneringsmønsteret ved hjelp av tidligpensjoneringsrater
  2. Variasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruken av ulike pensjonsordninger (AFP, uførepensjon, særaldersgrensene og 85-årsregelen)
  3. En enkel analyse av sammenhengen mellom tidligpensjonering og et utvalg individuelle bakgrunnsvariabler

Det er hittil utkommet 7 rapporter – for årene: 2002-2004, 2002-2006, 2002-2009, 2002-2012, 2002-2015 og 2002-2019. Rapportene skal kunne leses i sammenheng for på den måten å kunne se trender og utvikling i tidligpensjoneringsadferden over en lengre periode. Fafo har også utarbeidet notatet Forventet pensjonsuttak innen KS’ tariffområde. Oppdatering 2010 – 2015 inkludert 68 – 70-åringer.Dette notatet er et vedlegg til Fafo-rapporten Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002 – 2015. Notatet gir en oversikt over tidligpensjonering blant ansatte i alderen 50 – 70 år innen KS’ tariffområde for perioden 2010 – 2015.

Pensjonering i kommunal sektor Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2019

Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015
Forventet pensjonsuttak innen KS’ tariffområde. Oppdatering 2010 – 2015 inkludert 68 – 70 åringer
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2009
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004