Tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde

Fafo har tidligere utarbeidet 7 rapporter om tidligpensjonering og AFP innen KS' tariffområde på oppdrag fra Pensjonskontoret. Den siste rapporten tok for seg perioden 2002-2019. Høsten 2023 har Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) videreført dette arbeidet og utarbeidet hver sin rapport for perioden 2011-2022. Beregningene og analysene i rapportene baserer seg på et omfattende registermateriale fra KLP og SPK.

Analysene ser på endringer i pensjoneringsmønster over tid og illustrerer utviklingen for ulke stillingstitler, kjønn og aldersgrupper. I KLPs analyse er det også sett nærmere på ansatte med og uten 65 års særaldersgrense.

I sine analyser har KLP og SPK fått et noe høyere tall for forventet pensjoneringsalder sammenlignet med tidligere Fafo-rapporter. Bakgrunnen for dette var en feil i beregningene fra Fafo. Når det gjelder deltidspensjon i SPK vil det sammenlignet med tidligere Fafo-rapporter vise noen avvik. Tidligere datauttrekk gjort for personer med deltidspensjon hos SPK var gjort med noen flere begrensninger enn tilfellet var i KLP. Metodene er nå harmonisert og KLP og SPK benytter samme metoder i sine rapporter.

I rapportene presenteres analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjoneringsordninger over tid og mellom arbeidstakergrupper i ulike sektorer.

Rapport fra KLP høsten 2023: Pensjonering i KS-tariffområde i perioden 2011-2022

Rapport fra SPK høsten 2023: Pensjonering i skolesektoren – tidligpensjonering og bruk av AFP i KS’ tariffområde 2011-2022

Fafo-rapporter:
Pensjonering i kommunal sektor Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2019
Pensjonsuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015
Forventet pensjonsuttak innen KS’ tariffområde. Oppdatering 2010 – 2015 inkludert 68 – 70 åringer
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2009
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004