Tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde

Fafo utarbeider på oppdrag av Pensjonskontoret rapporter om tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde for ansatte i alderen 50 – 67 år. Beregningene og analysene i rapportene baserer seg på et omfattende registermateriale fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).

I rapportene presenteres analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjoneringsordninger over tid og mellom arbeidstakergrupper i ulike sektorer. I rapportene presenteres:

  1. En beskrivelse av tidligpensjoneringsmønsteret ved hjelp av tidligpensjoneringsrater
  2. Variasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruken av ulike pensjonsordninger (AFP, uførepensjon, særaldersgrensene og 85-årsregelen)
  3. En enkel analyse av sammenhengen mellom tidligpensjonering og et utvalg individuelle bakgrunnsvariabler

Det er hittil utkommet 5 rapporter – for årene: 2002-2004, 2002-2006, 2002-2009, 2002-2012 og 2002-2015. Rapportene skal kunne leses i sammenheng for på den måten å kunne se trender og utvikling i tidligpensjoneringsadferden over en lengre periode.

  Pensjonskuttak før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2015
  Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012
  Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2009
  Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006
  Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004