Uttalelser fra Pensjonskontoret

Uttalelser fra Pensjonskontoret skal informere om regelfortolkning og -praktisering av pensjonsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen innen KS-området, herunder Vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) og Vedtekter for Tjenestepensjonsordning-TPO (TPO).

I henhold til TPO-vedtektene § 16-2, er en av oppgavene for Pensjonskontorets sekretariatet er å «forvalte, informere og overvåke praktiseringen av reglene for AFP og TPO innen KS’ tariffområde». Pensjonskontoret fører følgelig tilsyn med praktiseringen av AFP- og TPO-vedtektene, herunder at bestemmelsene praktiseres likt av leverandørene av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde.

Pensjonskontorets uttalelser er generelle i sin form, og retter seg mot alle leverandører av tjenestepensjon innen KS’ tariffområde (livselskap og pensjonskasser). I det følgende og i uttalelsene brukes «pensjonsinnretningene» som fellesbetegnelse på disse.

Pensjonskontorets uttalelser er resultat av forutgående styrebehandling. Styrets tolkningsforståelse og konklusjoner på de angitte områder forutsettes å være bindende for pensjonsinnretningene. Hvis ikke annet er sagt, får uttalelsene virkning fra styrevedtaksdato, som fremgår øverst i hver uttalelse.

Kontaktperson i forhold til Pensjonskontorets uttalelser er Wenche Sonja Tandstad, som kan kontaktes enten på tlf: 24 13 64 40/977 58 410  eller e-post: post@pensjonskontoret.no.