Hvordan sikre kommunene best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning

Actecan rapport 2011-1

Viktig med gode rammebetingelser for pensjonsordninger i kommunal sektor

Pensjonskontoret har fått utarbeidet en god faglig utredning som gir…

 grunnlag for drøftelser om hvordan forvaltningen av pensjonsordningene i kommunalsektor kan bli bærekraftig uttaler Trond Lesjø, styreleder i Pensjonskontoret.

Banklovkommisjonen arbeider for tiden med tilpasninger av pensjonsproduktene i privat sektor til pensjonsreformen, og mulige endringer i forsikringsvirksomhetsloven som følge av nye internasjonale solvensregler (Solvens II). Pensjonskontoret har fått Actecan til å foreta en utredning av kommunale tjenestepensjonsordninger og rammebetingelsene for forvaltning av slike pensjonsordninger.

Pensjonskontoret er opptatt av at Banklovkommisjonen tar hensyn til at regelverks-endringene som drøftes i kommisjonen kan påvirke rammebetingelsene også for kommunale pensjonsordninger, uttaler Lesjø. Han tilføyer at det kan være aktuelt med endringer som er spesielt tilpasset slike ordninger.

Actecan har analysert investeringsstrategier og avkastning til de tre livselskapene som leverer tjenestepensjon til kommunal sektor, KLP, Storebrand og Vital, i perioden 2000-2010. I rapporten vises det at livselskapene i stor grad har solgt aksjer når aksjekursene har falt, og kjøpt aksjer når kursene har steget igjen. Samtidig er det begrenset hvor mye livselskapene har ønsket å investere i aksjer.

Ved å sammenlikne livselskapenes avkastning med avkastningen til to private pensjonskasser med andre investeringsstrategier vises det at de kommunale tjenestepensjonsordningene i livselskapene kunne fått mellom 2,5 og 7 milliarder kroner mer i avkastning over perioden 2000-2010 om de hadde fulgt en annen investeringsstrategi. Denne økte avkastningen ville imidlertid ha ført til bruk av bufferkapital, mindre avkastning ville blitt tilført kundenes premiefond og det kunne medført høyere premie.

Det er ikke mulig å komme unna en rentegaranti i de kommunale pensjonsordningene så lenge de ansatte skal garanteres en pensjons¬ytelse. I rapporten drøftes det derfor hvilke endringer i rammebetingelsene for livselskapene som potensielt kan gi selskapene økt risikokapasitet, og dermed mulighet til å ha en høyere aksjeandel.

Det konkluderes med at økte buffere (for eksempel krav til størrelsen på tilleggsavsetninger), økte muligheter til å bygge opp og bruke buffere, samt lavere beregningsrente, trolig vil gi størst effekt i forhold til å øke livselskapenes risikokapasitet.

I rapporten drøftes det videre hvorvidt økte buffere og lavere beregningsrente kan initieres direkte av kundene, og om enkelte regelverksendringer kan gjøre det lettere for kundene innen kommunal sektor å i større grad regulere aksjeinvesteringer og buffere selv .

 

Kontaktinformasjon:

Trond Lesjø, styreleder i Pensjonskontoret, e-post: Trond.Lesjo@ks.no, tlf: 908 95 405

Sissel Rødevand, partner i Actecan, e-post: sissel.rodevand@actecan.no, tlf. 900 58 357

 

Hvordan sikre kommunene best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning

Presentasjonseminar 17.11.11