Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede

1/2008

Styrevedtak 12/08:

Ved beregning av stillingsprosent etter TPO-vedtektene § 2-3 skal det legges til grunn et årstimetall på 1762,5 timer pr. år (hensyntatt 5 ukers ferie, dvs. 37,5 timer x 47 uker).

 
Beregning av stillingsprosent for timelønnede

Hovedregelen i forhold til opptak som medlem i tjenestepensjonsordningen (TPO) følger av TPO-vedtektene § 2-2:

«Fast ansatte arbeidstakere som er ansatt i minst 50 % stilling eller med en ukentlig arbeidstid på minst 14 timer, innmeldes i pensjonsordningen med det samme. Flere arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver ses under ett. Ved beregning av stillingsprosent medregnes i tillegg til det fast avtalte også annen arbeidstid som nevnt i § 2-3, etterskuddsvis for hvert kvartal. Samlet stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 %.»

I TPO-vedtektene § 2-3 er det gitt bestemmelse i forhold til midlertidig ansatte, fast ansettelse under minstekravet mv:

«Andre arbeidstakere som i løpet av et kvartal gjennomsnittlig har hatt en arbeidstid på minst 14 timer i uken skal etterinnmeldes ved kvartalets utløp. Det tas likevel ikke hensyn til stillingsprosent som overstiger 100 %. Overtidsarbeid skal ikke medregnes.»

I forhold til den nærmere beregning og fastsettelse av stillingsprosent oppstår ulike problemstillinger.

En problemstilling oppstår i forhold til de grupper som jobber i timebaserte stillinger. Problemstillingen blir nærmere bestemt hvordan stillingsprosenten skal fastsettes ved kvartalsvis innmelding av timebaserte stillinger – herunder hvilket årstimetall som skal legges til grunn for full stilling.

 

Eksempel:

Problemstillingen belyses og illustreres best ved et eksempel med beregning av stillingsprosent etter ulike alternativer for årstimetall for full stilling. Eksemplet nedenfor tar utgangspunkt i en timelønnet som jobber 14 timer pr. uke, dvs. 168 timer pr. kvartal. Dette angir da samtidig laveste innmeldingsprosent ettersom 14 timer er nedre grense for medlemskap i pensjonsordningen.

 

Alternativ 1 
Uten hensyn til ferie
37,5 timer x 52 uker                          = 1950 timer pr. år                   = 487,5 timer pr. kvartal
Stillingsprosenten blir da:               = 168/487,5                               = 34,46 %

Alternativ 2 
Hensyn til 4 ukers ferie
37,5 timer x 48 uker                          = 1800 timer pr. år                  = 450 timer pr. kvartal
Stillingsprosenten blir da:                = 168/450                                 = 37,33 %

Alternativ 3 
Hensyn til 5 ukers ferie
37,5 timer x 47 uker                           = 1762,5 timer pr. år              = 440,63 timer pr. kvartal
Stillingsprosenten blir da:                = 168/440,63                           = 38,13 %

 

Pensjonskontorets styrevedtak stadfester altså at 5 ukers ferie legges til grunn som prinsipp ved fastsettelse av årstimetall for full stilling, dvs. at timetallet utgjør 1762,5 timer pr. år (alternativ 3).

Pensjonsinnretningene gis ansvar for å videreformidle Pensjonskontorets styrevedtak til sine respektive arbeidsgivere, herunder lønnsleverandører, innen KS’ tariffområde.

Pensjonsinnretningene gir innen 01.07.2008 tilbakemelding til Pensjonskontoret fra hvilket tidspunkt styrevedtaket praktisk og teknisk lar seg gjennomføre. Pensjonskontoret fastsetter deretter nærmere virkningsdato for rundskrivet.

 

Anne Karin Andreassen                                                                                        Endre Lien
Daglig leder                                                                                                            Rådgiver