Pensjonsveileder 2018

Pensjonsveilederen utgis for trettende år på råd. Dette er tredje utgave kun i elektronisk versjon.

Årets utgave er i stor grad en oppdatering av 2017-versjonen.

Hovedpunktene i avtalen om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen og tariffpartene er omtalt i Kapittel 3 – Tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. Når det gjelder samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden, er forslaget til endringer i samordningsreglene nå vedtatt av Stortinget. Det er ikke satt noen konkret dato for når endringene skal tre i kraft, men Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at de kan gjelde fra 01.01.21, når de første personene i 1954-kullet fyller 67 år.

Kapittel 6 – Anskaffelsesregelverket og kommunal tjenestepensjon – er oppdatert med ny KOFA-praksis.

Det er tatt inn en kort omtale av nytt soliditetskrav for pensjonskasser i kapittel 9 – Kommunal tjenestepensjon i en pensjonskasse, som ble vedtatt i juni 2018 og som trer i kraft fra 01.01.19.

Actecan v/Sissel Rødevand og Fredrik Haugen, har bistått i arbeidet med oppdatering av det forsikringsfaglige. Arntzen de Besche Advokatfirma v/Sven Iver Steen og Espen Bakken har kvalitetssikret det forsikringsjuridiske og anskaffelsesrettslige.

For PDF-versjon av veilederen klikk her eller på bildet.