Pensjonsveileder 2010

01_orig_veileder_26_5.qx8_pen«Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2010» – ble formelt godkjent av Pensjonskontorets styre den 9. april 2010.

Oversikt over endringer i forhold til fjorårets utgave fremgår av forordet til boken. Av viktige endringer nevnes:

  • Nytt kapittel med beskrivelse av hovedtrekkene i ny offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
  • Kvalitetssikring og oppdatering av de anskaffelsesrettslige forhold. Boken er oppdatert med nyere retts- og KOFA-praksis samt at skillet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier er klargjort

Pensjonskontorets styre fattet følgende vedtak på styremøte 11. mars 2010:

«KS Advokatene vil tilrå at kommuner på anbud 2010 velger åpen anbudskonkurranse som valgt prosedyre. Pensjonskontoret støtter en slik vurdering og det innarbeides som vårt råd i veilederen». For utfyllende informasjon vises til kapittel 5.8.5 i boken.

Pensjonsveileder 2010

Konkurransegrunnlag 2010

Pensjonskontorets  referanseplan 2010